پلمپ دفاتر قانونی

شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان دراین مقاله به بررسی پلمپ دفاتر قانونی (تجاری) که یکی از مهمترین عملیات در پایان سال مالی شرکت ها است می پردازد؛ و درادامه توضیحاتی در خصوص زمان اخذ دفاتر، مدارک مورد نیاز، عوامل رد شدن دفاتر پلمپ، شیوه اخذ پلمپ دفاترقانونی ازطریق سامانه اداره ثبت شرکت ها و همچنین مواردی که در صورت عدم ارائه دفاتر پلمپ شده به اداره دارایی صورت می گیرد، ارائه داده خواهد شد.

اولین اقدامی که برای درخواست پلمپ دفاتر نیاز است مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها بخش پلمپ دفاتر قانونی است.برای پیگیری های بعدی نیز به همین سامانه مراجعه می کنیم.

پلمپ دفاتر برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 6 قانون تجارت صورت می پذیرد. این دفاتربراساس کاربرد به صورت برگه های 50، 100، 150 و یا بیشتر برحسب نیازشرکت یا موسسه ارائه می شوند.

پلمپ دفاتر قانونی

تمام دفاتری که از طرف وزارت دادگستری اعلام می شود باید پلمب شوند، در غیراین صورت شرکت، مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات خواهد شد و اگر دفاتر پلمب شده توسط ممیزان اداره دارایی رد شود مشمول جریمه معادل 10درصد مالیات می شود.

برای اخذ دفاتر پلمپ شده هرسال، باید قبل از سال مالی جدید اقدام به دریافت نماییم.

اشخاص و شرکت هایی که فعالیتی انجام نمی دهند باید دفاتر خود را به صورت سفید و نا نوشته ارائه دهند. وهمچنین ملزم هستند تا این دفاتر را در زمان قانونی مذکور دریافت و در زمان رسیدگی واحد مالیاتی باید دفاتر را به اداره مالیات ارائه دهند.

 

مراحل هشتگانه اخذ پلمپ دفاترقانونی شامل موارد زیراست:

شیوه اخذ پلمپ دفاتر قانونی ازطریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی اینترنتی ذیل است:

www.irsherkat.ssaa.ir

چنانچه بخواهید شخصاً پلمپ دفاترخود را دریافت نمایید به آدرس اینترنتی ذکرشده مراجعه نموده، درغیراینصورت میتوانید کلیه امور مربوط به پلمپ (پلمب) دفاتر قانونی خود را به شرکت حسابداری ومالیاتی تیوان بسپارید.

مرحله اول: اطلاعات متقاضی یعنی اگر دفاتر برای اشخاص باشد، گزینه “حقیقی” را انتخاب می کنیم واگربرای شرکت ها باشد گزینه “شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها” را انتخاب می کنیم.

تقویم شمسی یا میلادی را طبق اساسنامه شرکت انتخاب می کنیم. اکثراشخاص و شرکت ها تقویم مالی خود را به صورت شمسی تعریف میکنند؛ مگراینکه مراودات خارجی داشته باشند.

سال مالی مورد نظر را انتخاب، سپس شروع ماه مالی و روز مالی را انتخاب نمایید.

مرحله دوم: اطلاعات شخص حقوقی، این مرحله درصورتی است که فرد متقاضی در مرحله قبل نوع شخص را حقوقی انتخاب کرده باشد فعال می شود. به این منظور اطلاعات بارگذاری شده توسط سامانه را باید متقاضی تایید نماید.هنگام اعلام آدرس پستی دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه دفاتر پلمپ به آدرس ذکرشده ارسال می گردد.

مرحله سوم: اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ یعنی شخصی که اظهارنامه پلمپ دفاتر را امضا می کند، ذکرشود. اطلاعات این شخص باید مطابق با سازمان ثبت احوال کشورباشد.

مرحله چهارم: هیئت مدیره شرکت / موسسه دراین مرحله باید اطلاعات مربوط به هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیب وارد نمایید و برای هرکدام از اعضا باید دکمه “ثبت اطلاعات شخص” را کلیک نمایید.

مرحله پنجم: سمت هیئت مدیره شرکت / موسسه در این مرحله اعضای وارد شده در مرحله قبل را به ترتیب انتخاب، سمت و اطلاعات مربوط به هرشخص را تعیین می نماییم؛ ودرانتها باید دکمه “ثبت سمت شخص” را کلیک نمایید. اگرهریک از اعضا دارای چندین سمت باشند، باید به ازای هرسمت، یکبارانتخاب شود.

مرحله ششم: دفترمورد تقاضا به این منظور است که کاربر باید تعداد دفتر، نوع آن و تعداد برگه های مورد نیاز شرکت یا موسسه را مشخص نماید و درادامه با کلیک روی گزینه “ذخیره دفترمورد تقاضا” درخواست خود را در سامانه ثبت کند. نکته مورد توجه در این مرحله این است که شما ملزم هستید که هردو دفترقانونی یعنی دفترروزنامه و دفترکل را انتخاب نمایید.

مرحله هفتم: تایید صحت اطلاعات درصورتی که شش مرحله قبل را به درستی انجام داده باشید؛ اظهارنامه پلمپ به شما نمایش داده می شود که درصورت تایید، گزینه مورد نظررا انتخاب و درنهایت دکمه “پذیرش نهایی” را کلیک نمایید.

مرحله هشتم: تحویل مدارک به اداره پست دراین مرحله متقاضی باید مدارک لازم که درمرحله قبل نمایش داده شد را فراهم نماید. رسید پذیرش درخواست پلمپ دفاترقانونی را چاپ نماید و با دردست داشتن کلیه مدارک مذکوربه اداره پست مراجعه و پاکت مخصوص پلمپ را درخواست نماید. اظهارنامه ومدارک پلمپ دفاتررا داخل پاکت قراردهید، رسید پذیرش را روی آن بچسبانید و بسته را به مامورپست تحویل دهید. رسید پستی را ازمامورپست دریافت کرده، ودوباره به سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد شده وبه قسمت پیگیری درخواست وارد شوید. قسمت بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را تکمیل نمایید.

هزینه پلمپ دفاتر قانونی چقدر است؟ 

پس ازاین پیامکی مبنی برپرداخت هزینه پلمپ را دریافت می کنید، پس ازاینکه پرداخت هزینه شما تایید شد، روال ارسال دفاتر پلمپ صورت می پذیرد وشما کافیست منتظر باشید تا دفاتر پلمپ به دستتان برسد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقیقی شامل موارد زیر است:

– اصل اظهارنامه پلمپ، مهرو امضاء شده دریافتی از سامانه

– تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

– تصویر شناسنامه متقاضی پلمپ دفاتر

– تصویر پروانه کسب یا مجوز فعالیت

– فرم تکمیل شده اظهارنامه

 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی نیز شامل موارد زیراست:

– تصویرکارت ملی مدیرعامل

– اصل اظهارنامه پلمپ، مهروامضاء شده دریافتی از سامانه

– تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

– اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص حقوقی دولتی

بعد از تکمیل مدارک، موسسه باید ظرف حداکثر 20 روز دفاتر پلمپ شده را اخذ نماید.

شرکت های تازه تاسیس حداکثر دو ماه بعد از تاسیس مهلت دارند تا دفاتر پلمپ را از اداره دارایی اخذ نمایند.

 

عوامل رد شدن دفاتر پلمپ شامل موارد ذکرشده است:

– دفاتراز حالت پلمپ خارج شود؛

– فعالیت های مالی به صورت دقیق ثبت نشود؛

– ثبت معاملات در حاشیه صفحه ویا بین سطرها

– دارای قلم خوردگی، خراشیدگی یا استفاده از مواد شیمیایی وجوهرهای شیمیایی

– دفاتربا مداد نوشته شده باشد؛

– اشتباهات ثبت شده اصلاح نگردد؛

– ثبت معاملات برحسب تاریخ وقوع آنها نباشد؛

– حسابهای نقدی و بانکی به صورت بستانکار نشان داده شود؛

– درصورت وجود شعب، خلاصه فعالیت های مالی ثبت نشود؛

– دفاتری که از سال های قبل خالی باشد مورد استفاده قرارگیرد؛

– درصورتی که دفتر مفقود شود، به تقصیر صاحب دفتر

– درصورتی که شرکت برای ثبت فعالیت های خود از نرم افزاراستفاده می کند، آیین نامه و دستورالعمل کار با نرم افزار در دفاترثبت نشده باشد.

موارد رد شدن دفاترپلمپ شده طبق ماده 20 آیین نامه نحوه تنظیم، تحریرو نگه داری دفاتر صورت می پذیرد.

صاحبان دفاترپلمپ درحفظ ونگهداری دفاتر قانونی باید نهایت دقت را باید داشته باشند. درصورتی که به دلیلی دفاتر مفقود یا ازبین

رود، باید ظرف مدت 30 روز، دفاترجدید تهیه وکلیه معاملات مالی درآن وارد نمایید.

 

عواقب عدم ارائه دفاتر پلمپ شامل موارد ذیل است:

– شرکت های بین المللی برای دریافت کارت بازرگانی

– دریافت مفاصا حساب و کد اقتصادی

– برای ارائه اظهارنامه مالیاتی با مشکل مواجه می شوند؛

– باعث علی الراس شدن شرکت می شود.

 

به طور کلی اصطلاح پلمپ دفاتر قانونی یعنی شماره گذاری، درج تاریخ و مهرکردن دفاتر مالیاتی مانند دفتر روزنامه و دفتر کل است. این دفاتر نباید دارای حاشیه نویسی، خط خوردگی و ردیف یا صفحات خالی(سفید) باشند.

سایر خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری ارائه شده توسط این موسسه را بخوانید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پلمپ دفاتر قانونی و یا انجام پلمپ دفاتر میتوانید با شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان تماس حاصل فرمایید.

شماره های تماس:

021-66913667 و 09127926849

 

نویسنده : شیما طاطار

 

 

در این مقاله قصد داریم درباره طبقه بندی موسسات صحبت کنیم. همچنین در ادامه شما را با تعریف هریک از انواع موسسات آشنا خواهیم کرد.

 

 

طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت

 

 • 1.موسسات بخش عمومی
 • 2.موسسات بخش خصوصی
 • 3.موسسات بخش تعاونی

 

 

طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت

 

 • 1.موسسات انتفاعی
 • 2.موسسات غیرانتفاعی

 

 

طبقه بندی موسسات از لحاظ نوع فعالیت

 

 • 1.موسسات خدماتی
 • 2.موسسات بازرگانی
 • 3.موسسات تولیدی

 

 

تعریف انواع موسسات

 

1-      موسسات بخش عمومی:

 

واحدها یا سازمان هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در مالکیت و مدیریت دولت ها ، نهادها و سازمان های عمومی قراردارند، تقریبا تمام نهاد های دولتی در زمره موسسات بخش عمومی قرار می گیرند. درست است که این موسسات عمدتا تحت مالکیت دولت ها هستند ، اما در واقع نهاد های عمومی به همه مردم تعلق دارند و دولت فقط مسولیت حراست و مدیریت این نهاد ها را دارا می باشد.

مانند وزارتخانه ها ، شهرداری ها، بانک های دولتی، سازمان تامین اجتماعی

 

2-      موسسات بخش خصوصی

 

واحد هایی که در مالکیت اشخاص حقیقی و با حقوقی غیر عمومی هستند. به عبارتی مالکیت بخش خصوصی در اختیار دولت ها و بخش عمومی که در بالا ذکر گردید نیست.

این موسسات می توانند یک مالک حقیقی و یا چند مالک حقیقی و یا حقوقی داشته باشند.

 

 

3-      موسسات بخش تعاونی

 

واحد هایی که با کمک و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل شده اند، و به قصد رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود فعالیت می کنند.

 

 

4-      موسسات انتفاعی

 

موسساتی هستند که به قصد سود به فعالیت های خدماتی ، بازرگانی یا تولیدی می پردازند. در واقع هدف موسسات انتفاعی از فعالیت های گوناگون کسب سود و منفعت اقتصادی در چهارچوب قوانین مربوط به کسب و کار و اقتصاد می باشد.

 

 

5-      موسسات غیر انتفاعی

 

موسساتی هستند که هدف آنها کسب سود نیست، بلکه به منظور دستیابی به هدف هایی که در راستای منافع جامعه است فعالیت می کنند. به عبارتی دیگر هدف موسسات غیر انتفاعی ورای منفعت مالی برای موسسه یا اعضای آن است، البته می تواند منافع مالی نیز داشته باشد، اما هدف اصلی نیست و حتی منافع مالی نیز در جهت اهداف اصلی موسسه دوباره هزینه گردد.

مانند : سازمانهای حلال احمر، شهرداری ها و…

مالکیت موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ممکن است به بخش خصوصی یا عمومی تعلق گیرد.

 

6-      موسسات خدماتی

 

موسساتی هستند که خدماتی را به مشتریان ارائه نموده و در ازای آن کارمزد و یا حق الزحمه دریافت می کنند.

مانند : بانکها، هتل ها، تعمیرگاه ها، موسسات حمل و نقل، موسسات آموزشی و …

 

 

7-      موسسات بازرگانی

 

موسساتی هستند که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند، اینگونه موسسات معمولا در شکل و محتوای کالاهای خریداری شده تغییری ایجاد نمی کنند، یک موسسه بازرگانی می تواند به صورت عمده فروش ویا خرده فروشی باشد.

 

 

8-      موسسات تولیدی

 

این موسسات موتد اولیه را خریداری کرده و به کمک نیروی انسانی، دانش فنی، ماشین آلات و …. آنها را تغییر شکل داده و به محصول تبدیل نموده و به فروش می رسانند.

مانند تولید محصولات غذایی، دارویی، پوشاک و…

مالیات بر اجاره ساختمان

یکی از انواع مالیات های مستقیم ، مالیات بر درآمد اجاره املاک میباشد که خود به چند نوع متفاوت تقسیم میگردد:

 • مالیات بر درآمد اجاره املاک

 • مالیات واحد های خالی
 • مالیات نقل و انتقال املاک
 • مالیات ساخت و فروش املاک

که در ادامه با موسسه تیوان همراه بوده و نکات کاربردی مالیات بر درآمد اجاره املاک شرح داده شده است:

نکات کاربردی در خصوص مالیات بر اجاره:

 • هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی نسبت به درامد های املاک واقع در ایران مشمول مالیات میباشد.
 • مالیات بر اجاره فقط به اجاره پرداختی (مال الاجاره) تعلق می گیرد.
 •  مبلغ رهن جزء مال الاجاره محسوب نمی شود.
 • مبلغ اجاره بها بین مالک و مستاجر بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تعیین می شود.
 • و یا در یکی از موارد ذیل میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین می شود:
 •     – قرارداد اجاره وجود نداشته باشد.
 •     – از ارائه قرارداد اجاره خودداری گردد.
 •     – مبلغ مندرج در قرارداد اجاره از 80% ارقام مندرج در جدول اجاره املاک مشابه کمتر باشد.
 •     – در مورد مالیات واحد های خالی
 • و یا درمواردی که مستاجر وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی باشد میزان اجاره بها بر اساس اجاره پرداختی مستاجر تعیین می گردد.
 • در صورتی که مودی نسبت به درآمد اجاره تعیین شده معترض باشد پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
مالیات بر اجاره املاک
 • فرمول محاسبه مالیات بر اجاره

(۲۵٪ حقوقی) یا (به نرخ ماده۱۳۳ حقیقی)*(75% * کل مال الاجاره )= مالیات اجاره

با توجه به رابطه فوق 25% از مال الاجاره به عنوان هزینه استهلاک کسر میشود.

نرخ محاسبه مالیات اجاره را نوع شخصیت مالک (حقیقی یا حقوقی) تعیین می کند بنابراین نوع شخصیت مستاجر تاثیری بر نحوه محاسبه مالیات ندارد.

 • محل سکونت پدر یا مادر ، همسر یا فرزند یا اجداد یا افراد تحت تکفل مالک در صورت استفاده و عدم دریافت اجاره ، اجاری تلقی نمی شود.
 • املاکی که مجانی در اختیار سازمانها و موسسات دولتی قرار بگیرد غیر اجاری تلقی می شود.
 • اگر مالک بیش از 3 واحد در مجتمع های مسکونی (زیرنظر راه و شهرسازی) داشته باشد 100% مال الاجاره واحدهای مسکونی فوق از مالیات اجاره معاف است.
 • املاک مسکونی واقع در تهران تا مجموع 150 متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع در صورت استفاده کاربری و سند مسکونی از مالیات اجاره معاف می باشند.
 • شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد (بازنشستگی و وظیفه دریافتی درامد تلقی نمی شود) تا میزان معافیت مالیاتی درامد حقوق ماده 84 ق.م.م از مالیات معاف است.
 • بنابراین می توان گفت:

به نرخ ماده 133      →    (معافیت ماده 84 – (75% * کل مال الاجاره))=مالیات اجاره

 

 

اگر این مقاله مورد پسند واقع گردیده پیشنهاد میکنیم حتما مقاله مشاور مالیاتی را نیز مطالعه بفرمایید.

در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را به طور خلاصه با برخی وبسایت های بسیار مفید جهت استعلامات مهم و کاربردی و مشاهده سوابق مالیاتی آشنا کنیم.

 

مشاهده سوابق مالیاتی و اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

 

http://evat.ir

این وبسایت سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده می باشد، که یکی از مهمترین بخش های آن بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده و مشاهده سوابق مالیاتی می باشد.

قبل از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فاکتور خرید، ابتدا لازم است از صحت ثبت نام فروشنده در نظام مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل کنید. برای اینکار میتوانید با وارد کردن یکی از مشخصات فروشنده در سایت evat.ir از اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مطمئن شوید.

 

از دیگر امکانات این وبسایت :

 • ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده
 • ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • صدور قبض پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • ثبت تقسیطنامه و چک های مالیات و عوارض ارزش افزوده

مشاهده اظهارنامه های مالیات و عوارض های ارزش افزوده

استعلام مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

استعلام فهرست مودیان مالیاتی فاقد اعتبار (بلک لیست)

 

http://evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx

 

برای اینکه فاکتورهای خرید و فروش شما از منظر رسیدگی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد پذیرش واقع شود، نام شرکت مورد نظر را در بلک لیست(لیست سیاه دارایی) جستجو کنید و مطمئن شوید آن شرکت در این لیست وجود ندارد.

استعلام مودیان بلک لیست

 

 

 

 

استعلام شناسه ملی شرکت

 

https://ilenc.ssaa.ir

 

گاهی برای صدور فاکتور فروش، همچنین ارسال گزارشات فصلی یا سایر موارد، شناسه ملی شخص حقوقی را ندارید و برای دسترسی سریع به آن، میتوانید با وارد کردن بخشی از مشخصات شرکت، شناسه ملی آن شرکت را دریافت کنید و یا از صحت آن مطمئن شوید.

استعلام شناسه ملی شرکت

 

 

 

 

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی

 

https://cbi.ir/estelamsayad/19689.aspx

 

وقتی چکی را دریافت نمودید، ابتدا شماره صیادی آن را در این سامانه، استعلام کنید.

پس از استعلام، شماره چک و نام صاحب چک به شما نمایش داده میشود، همچنین وضعیت چک را از نظر سفید، زرد، نارنجی،  قهوه ای و قرمز به شما اطلاع میدهد.

استعلام چک صیادی

 

 

 

 

استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی

 

https://exitban.ssaa.ir/

 

برای اینکه از وضعیت ممنوع الخروجی شخصی در اجرای اسناد رسمی اطلاع پیدا کنید میتوانید از این سامانه استفاده نمایید و با وارد کردن مشخصات شخص موردنظر از وضعیت ممنوع الخروجی آگاه شوید.

استعلام ممنوع الخروجی

 

 

 

 

استعلام روزنامه رسمی و آگهی تغییرات شرکت ها

 

http://rrk.ir/news/newslist.aspx

 

هروقت خواستید در مورد مالکیت یک شرکت یا موسسه، تاریخ تاسیس و سایر تغییرات در سرمایه، شرکا، آدرس، موضوع شرکت و….  باخبر شوید میتوانید از سایت روزنامه رسمی کشور استفاده نمایید.

استعلام روزنامه رسمی

 

 

 

 

 

سامانه صحت و دریافت گواهی کد پستی

 

https://epostcode.post.ir/

 

در این وبسایت می توانید از کلیه خدمات مربوط به کد پستی و گواهی مربوط به آن استفاده نمایید.

همچنین میتوانید از صحت آدرس یا کدپستی خود مطمئن شوید،  در عین حال میتوانید از این طریق گواهی کد پستی تهیه نمایید.

استعلام کد و گواهی پستی

 

 

 

 

سامانه استعلام برند تجاری

 

https://ipm.ssaa.ir/_Search/trademark.aspx

 

برای ثبت برند تجاری خود، لازم است ابتدا مطمئن شوید قبلا توسط شخص یا شرکت دیگری ثبت نگردیده، برای این منظور از این آدرس استفاده کنید.

استعلام برند تجاری

 

 

 

 

استعلام صحت اسناد مالکیت

 

https://estate.ssaa.ir/

 

برای استعلام از صحت مالکیت املاک در کشور میتوانید به این سایت مراجعه نمایید.

استعلام صحت اسناد مالکیت

 

 

 

 

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن

 

https://hamta.ntsw.ir

 

در زمان خرید گوشی همراه، حتما از این طریق، از اصالت و قاچاق نبودن آن مطمئن شوید.

استعلام گوشی موبایل

 

 

 

 

استعلام تعداد سرویسهای مشترکین اپراتورهای تلفن همراه

 

https://mobilecount.cra.ir

 

برای اینکه بدانید تا به حال چه تعداد سرویس همراه اول به نام شما ثبت شده است از این سایت استفاده کنید.

استعلام تعداد سرویس تلفن همراه

 

 

 

 

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

 

https://confirm.ssaa.ir/

 

اگر از شخصی سند یا اوراق دفاتر رسمی به دستتان رسید حتما اصالت آن را از طریق این سایت استعلام نمایید.

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

 

 

 

 

 

استعلام خلافی خودرو

 

http://sadadpsp.ir/fa/khalafi

 

برای آگاهی از میزان خلافی خودروی خود از این طریق اقدام نمایید.

استعلام خلافی خودرو

 

 

 

 

 

استعلام سهام عدالت

 

https://pl.sahamedalat.ir/auth/login

 

برای آگاهی یا ثبت نام سهام عدالت از طریق این سامانه عمل کنید.

سامانه استعلام سهام عدالت

 

 

 

 

سامانه مشاهده سوابق بیه شدگان تامین اجتماعی

 

https://www.tamin.ir/News/Item/6506/2/6506.html

 

برای اینکه بدانید تا بحال چه میزان در بیمه تامین اجتماعی سابقه دارید و یا با چه مبالغی و از طرف کدام کارفرما برای شما بیمه ارسال گردیده از این طریق استفاده کنید. سایر مقالات شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان را مطالعه کنید.

سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی

حسابداری پیمانکاری

 

حسابداری پیمانکاری یکی از روش‌‌های خاص حسابداری است که به وسیله بستن قراردادهای پیمانی بین شرکت پیمانکاری و دولت به اجرا در می‌‌آید.

به بیان بهتر، عملیات و پروژه‌‌های عظیمی چون پروژ‌ه‌‌های نفتی، گازی، سدسازی، انتقال نیرو یا حتی پروژه‌‌های کشتی‌‌سازی و بنادر که توسط پیمانکاران آن‌ها اجرا می‌‌شود، یک بخش حسابرسی و مالی دارند که این خدمات به عنوان حسابداری و حسابرسی پیمانکاری به عهده شرکت‌‌های حسابداری واگذار می‌‌شود. همچنین پروژه‌‌های خصوصی دیگری نیز که به صورت پیمانکاری انجام می‌گیرد، قسمت حسابداری مربوط به خود را دارند.

با این اوصاف، شرکت مورد نظر را که عهده‌‌دار انجام عملیات است،‌ می‌‌توان شرکت پیمانکاری قلمداد کرد.

روش واگذاری وظایف و عقد قراردادهای پیمانی از طریق مناقصه‌‌های عمومی یا خصوصی است که شروع به کار شرکت پس از برنده شدن در مناقصه ممکن خواهد بود.

در این مقاله قصد داریم حسابداری پیمانکاری و جزئیات آن را بررسی کنیم.

ارکان پیمانکاری

عملیات پیمانی شامل سه رکن اصلی است که به صورت زیر تبیین می‌‌شوند.

کارفرما

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات پیمانی و بینابینی را به پیمانکار واگذار می‌‌کند و امضا کننده یک طرف قرار داد است.

پیمانکار

پیمانکار نیز می​تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد و طرف دیگر قرارداد است اما این بار وظیفه او اجرای عملیات و به پایان رساندن بخش​های آن است.

قرارداد

قرارداد بخش مهمی در حسابداری پیمانکاری است و نوعی تفاهم و توافق بین پیمانکار و کارفرما است که بندهای آن باعث ایجاد الزام و تعهد به انجام عملیات بین دو طرف پیمانکار و کارفرما می‌‌شود.

در این بین، رکن دیگری را هم می‌‌توان به عنوان عناصر پیمانکاری در نظر گرفت و آن دستگاه نظارتی است.

وظیفه فرد یا افراد نظارتی که توسط خود کارفرما تعیین می‌‌شوند، نظارت روی انجام کارها براساس قرارداد و مفاد آن است و پیمانکار موظف است صورت کارهای انجام شده را به طور مرتب به بخش نظارتی گزارش کند.

وظایف حسابداری پیمانکاری و نحوه ثبت مخارج و هزینه‌ها

در پروژه‌‌های پیمانی، خدمات حسابداری پیمانکاری از کلیدی‌‌ترین رکن‌‌های پیش‌‌برد عملیات و محاسبه سود و زیان پیمانکار است. انجام دقیق هزینه‌‌ها و ثبت و ضبط اسناد و مدارک مورد نیاز مالی، چیزی است که نشان می‌‌دهد پیمانکار در حال سودآوری است یا دچار زیان‌‌دهی شده است.

در حسابداری بازرگانی و مالی پروژه‌‌ها، سه نوع هزینه باید به طور دقیق در حین انجام عملیات ثبت شوند.

 • هزینه‌‌های مستقیم: دستمزدها، هزینه خرید لوازم و مصالح و تجهیزات مورد نیاز
 • هزینه‌‌های غیر مستقیم: هزینه تعمیرات​​، کارگاه‌‌ها یا سایر مواردی که به طور غیرمستقیم در پروژه دخیل بوده‌‌اند.
 • هزینه‌‌های بی‌‌ارتباط: هزینه طراحی ماشین‌‌آلات خاص یا هزینه تحقیق و توسعه

انجام وظایف حسابداری پیمانکاری به دو روش زیر صورت می‌‌گیرد.

حسابداری براساس درصد پیشرفت کار

در این روش شرکت‌‌ها به صورت مرحله‌‌ای و همزمان با پیشرفت کار سود و زیان خود را محاسبه کرده و در دفاتر مربوطه ثبت و ضبط می​کنند.

ایراد این روش در آن است که در صورت تغییر در قیمت و هزینه‌‌ها، محاسبه سود و زیان مراحل بعدی به مشکل بر خواهد خورد. مزیت این روش پیش‌‌برد گام به گام و اطمینان از پای‌‌بند بودن کارفرما به تعهدات خود است.

حسابداری بعد از اتمام پروژه

در این روش حساب سود و زیان پس از انجام تمام یا قسمت اعظم پروژه بررسی می‌‌شود. ایراد آن در بار مالیاتی زیاد خواهد بود که ممکن است با محاسبه یک جای سود به پیمانکار تحمیل شود.

اما این روش حسابداری پیمانکاری مزیتی نیز دارد و آن نیاز نداشتن به انجام پیش‌بینی‌های پیچیده برای تغییر یا نوسان قیمت‌‌ها است.

قرارداد پیمانکاری و ضمانت‌‌نامه‌های مهم

در هر عملیات پیمانکاری، قراردادی مابین پیمانکار و کارفرما بسته می‌شود که طی آن برای انجام تعهدها ضمانت‌‌نامه‌هایی رد و بدل می‌شود.

تسلیم ضمانت‌‌نامه در مرحله انعقاد قرارداد پیمانی و پیش‌برد پیمانکاری قسمت مهمی است که هر کدام از کارفرما یا پیمانکار برای اطمینان از انجام تعهدهای طرف مقابل، آن را مطالبه می‌‌کنند.

در این راستا، ضمانت‌نامه بانکی تعهدی است که پرداخت وجه توافق شده را در قبال انجام کامل یک کار، ضمانت می‌کند.

چند نمونه مهم از این ضمانت‌نامه‌ها به صورت زیر هستند.

 • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانت‌نامه انجام تعهدات
 • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
 • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
 • ضمانت‌نامه حسن انجام خرید
 • ضمانت‌نامه گمرکی
 • ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
حسابداری پیمانکاری چیست؟

مدیریت هزینه‌های پیمانکاری

مهم‌ترین موضوعی که در شرایط پیمانی و حسابداری پیمانکاری مد نظر است کنترل پروژه‌‌ها و مدیریت مالی آن‌ها است چرا که مدیریت و حسابرسی صحیح، امکان تصمیم‌گیری درست را برای کارفرما یا پیمانکار فراهم خواهد کرد. مدیریت هزینه‌‌ها شامل حذف یا تقلیل مواردی است که برای انجام و پیش‌برد امور ضروری نیستند و اقدام به کنار گذاشتن آن‌ها، تأثیر زیادی روی عملکرد سازمان یا شرکت ندارد.

هزینه‌‌های گفته شده در قسمت‌های قبل مانند هزینه دستمزد و نیروی انسانی، جزء مواردی هستند که به طور مستقیم روی پروژه دخیل هستند اما هزینه‌‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توان هزینه‌‌های امور اداری یا تحقیقات را بر شمرد و می‌توان با تقلیل آن هزینه کلی پروژه را کمتر کرد.

تمامی این مبالغ را می‌توان به نحو صحیحی مدیریت کرد که در صورت ثبت دفاتر موسسه حسابداری و گزارش به موقع آن امکان‌پذیر خواهد بود.

بیمه و مالیات در پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری یکی از شاخه‌های حسابداری است که هزینه‌‌ها یا در‌آمدهای بلند مدت در پروژه‌‌های پیمانکاری را بررسی می‌کند، بنابراین توجه به مبحث بیمه و مالیات و محاسبات مربوطه الزامی است.

حسابداری بلند مدت در استاندارد شماره ۹ به تحریر درآمده است و در مورد موضوع بیمه، ماده ۳۸ بیمه در مورد بیمه پیمانکاری تصویب شده است.

براساس این ماده از قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است میزان ۵ درصد ناخالص از هر صورت وضعیت را کسر و نزد خود نگه دارد. طبق این قانون ۵ درصد به علاوه آخرین قسط پیمانکار نزد کارفرما نگه داشته می‌شود تا زمانی که مفاصا حساب پیمانکار توسط تأمین اجتماعی صادر شود.

همچنین در مورد حق بیمه پیمانی که در حسابداری پیمانکاری مد نظر است، می‌توان گفت موارد به شرح زیر است.

 • این میزان در مورد قراردادهای پیمانکاری اجرایی در کل ۶ درصد ناخالص کارکرد و ۶ دهم درصد بیمه بیکاری است. از این حق بیمه ۱.۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما است.
 • حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۱.۶ درصد بیمه بیکاری است. میزان ۳.۶ درصد سهم پیمانکار و ۱۲ درصد سهم کارفرما است.

مالیات تعیین شده در مورد عملیات پیمانکاری که به دو شکل خواهد بود، به صورت زیر است. جمع‌آوری اسناد و مدارک و صورت وضعیت‌های مالی مهم‌ترین بخش در موضوع مالیات پیمانکاری است.

مالیات مقطوع

مالیات مقطوع که باید مدارک آن در حسابداری پیمانکاری ثبت و ضبط شوند، از نوع تکلیفی است و در صورتی که مبلغ پیمان از ده میلیون ریال بیشتر باشد، کارفرماها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های عام‌المنفعه و شرکت‌ها موظف هستند از محل پرداختی پیمانکاران مانند کار ساختمانی، تأسیسات فنی و… مقدار ۵.۵ درصد کسر و به حساب تعیین شده دارایی واریز کنند.

مالیات بر در‌آمد

این مالیات که در قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده است و اسناد و مدارک آن توسط موسسه حسابداری و مالیاتی ثبت می‌شود، به دو جزء ۴ درصد قطعی و ۱.۵ درصد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات پیمانکار تقسیم می‌شود.

همچنین در مورد مالیات‌ها در قرارداد پیمانی که باید در حسابداری پیمانکاری محاسبه شود، این مالیات تعلق گرفته در صورتی که قرارداد مورد نظر به صورت مشاوره‌ای باشد، میزان ۱۰ درصد خواهد بود.

 

 

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

تسعیر ارز چیست

موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد در این مقاله شما عزیزان را با تسعیر ارز ، چگونگی و مفهوم آن آ اشنا کند.

 

با پیشرفت فناوری‌های نوین ارتباطی و امکان ثبت معاملات خارجی توسط شرکت‌های تجاری، در عمل مسئله جدیدی به نام تبدیل واحدهای پولی به یکدیگر به وجود می‌آید.

شرکت‌های زیادی در اقتصاد حضور دارند که عملیات دادوستد کالا یا خدمات آن‌ها توسط ارز یا همان پول کشور ثانویه انجام می‌گیرد.

این معاملات انجام شده با ارز واسطه را معاملات ارزی می‌گویند. در این صورت اگر معاملات شرکت با نرخ ریال انجام بگیرد، نیاز است معاملات از ارز به ریال تبدیل شوند که این تبدیل نرخ ارز به ریال رایج کشور را تسعیر ارز می‌گویند.

در لغت‌نامه دهخدا تسعیر به معنای نرخ نهادن و قیمت‌گذاری است. تسعیر فرآیندی است که در آن معاملات مالی ارزی براساس واحد پول گزارشگری بیان می‌شود.

می‌توان با ذکر مثالی عملیات تسعیر را بهتر بیان کرد. اگر شرکتی برای خرید یا فروش یک کالا، از شرکتی واقع در خارج از کشور مبلغ ارزی هزار دلار دریافت کند یا این مبلغ را پرداخت کند، ثبت مقادیر به ریال در تاریخ انجام معامله و حساب سود و زیان آن جزئی از عملیات تسعیر ارز خواهد بود.

نرخ تسعیر ارز چیست؟

نرخ تسعیر در ‌واقع همان معادل واحد پولی برای ارز مورد نظر است. در صورتی که هر دلار در ایران معادل ۱۰ هزار تومان باشد، نرخ تسعیر در زمان اعمال تبدیل و ثبت دفتری برابر با ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

باید دقت داشت، زمانی که از تسعیر ارزها صحبت می‌کنیم حتما باید دو واحد پولی متعلق به دو کشور جداگانه باشند. برای مثال تبدیل ریال ایران به تومان به عنوان تسعیر تلقی نمی‌شود، چون هر دو مربوط به واحد پولی یک کشور است.

ثبت حسابداری دفاتر

معاملات مبتنی بر تسعیر ارز باید به طور دقیق در دفاتر مربوطه ثبت شوند. اولین کار برای ثبت حسابداری تسعیر، ثبت اولیه معامله ارزی براساس نرخ ارز و ریال در زمان انجام معامله است. نوع معامله خرید یا فروش نیز باید در زمان ثبت اولیه ذکر شود.

برای مثال در صورتی که شرکت ایرانی با یک شرکت انگلیسی معامله‌ای براساس دلار انجام داده باشد و نرخ دلار در زمان انجام معامله ۱۰ هزار تومان باشد، ثبت اولیه تسعیر ارز برای معامله یک کالا به قیمت ۲ دلار به صورت زیر است.

 • تاریخ: ۱/۱۰/۱۳۹۸
 • قیمت فروش: ۱۰۰۰۰*۲ = ۲۰ هزار تومان
 • بابت فروش کالا به مبلغ ۲ دلار به شرکت انگلیسی
 • قیمت دلار: ۱۰ هزار تومان

در قدم بعدی زمانی که موعد دریافت وجه از شرکت خرید کننده می‌رسد و نرخ ارز با رشد ۲۰ درصدی یا ۲ هزار تومانی روبه‌رو شده است، ثبت دریافتی در دفاتر حسابداری به صورت زیر خواهد بود.

 • تاریخ :۱/۱/۱۳۹۹
 • حساب دریافتی: ۱۲۰۰۰*۲ = ۲۴ هزار تومان
 • قیمت دلار: ۱۲ هزار تومان
 • سود نهایی تسعیر (۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰) * ۲ = ۴۰۰۰ تومان

در واقع این وظیفه حسابدار است تا سود یا زیان ناشی از تسعیر را در دفاتر ثبت حسابداری تسعیر ارز بیان کند.

تسعیر ارز به چه معنیست

سود و زیان ناشی از تبدیل ارزها

با توجه به نبود ثبات برای نرخ ارز در کشور، وجود سود و زیان ناشی از تبدیل قیمت ارز یا همان تسعیر در هنگام معاملات بین‌المللی اجتناب‌نا‌پذیر است. با توجه به محاسبات انجام شده در قسمت قبل می‌توان فهمید، تغییر قیمت ارز پس از انجام معامله کالا یا خدمات ممکن است ضررهای زیادی به شرکت تحمیل کند که این مورد به طور مستقیم با میزان تورم رابطه دارد.

در مقابل، نوسان نرخ ارز امکان سودآوری بسیاری را نیز برای فروش یک کالا به همراه خواهد داشت که این مهم با توجه به سیاست‌گذاری صحیح قابل دسترسی است.

روش‌های تسعیر ارز

تسعیر ارز یکی از عملیات‌های بسیار مهم در حرفه حسابداری است که وظیفه آن تبدیل دو واحد پولی به همدیگر براساس نرخ روز است. واحد پول اصلی را واحد پول گزارشگری می‌نامند که همان واحد پول ایران است و واحد پول ثانویه به عنوان ارز شناخته می‌شود.

برای محاسبه تسعیر در ایران، سه روش کلی وجود دارد که هر کدام دقت معینی دارند.

ثبت سالانه

در این روش که با در نظر گرفتن یک نرخ ثابت سالانه برای ارز انجام می‌گیرد، تفاوت سود و زیان حاصل از تسعیر ارز در پایان سال محاسبه می‌شود. در‌ واقع تمامی معاملات با یک قیمت ثابت به ثبت می‌رسند و در پایان سال کل تفاوت‌ها حسابرسی می‌شوند ولی به دلیل وجود نوسان زیاد ارز در بازار ایران، محاسبه سالانه تسعیر معقول نخواهد بود و به نفع شرکت نیست.

ثبت ماهانه

در این روش دقت نسبت به محاسبه سالانه بیشتر خواهد بود اما همچنان نمی‌توان آن را کامل دانست.

در محاسبه میزان تسعیر ماهانه، یک بازه زمانی مشخص یا یک دوره ماهانه در نظر گرفته می‌شود و برای ثبت‌های دفاتر حسابداری طی این مدت، نرخ ارز ثابت تلقی می‌شود.

ثبت روزانه

دقیق‌ترین روش برای ثبت معاملات ارزی، محاسبه تسعیر ارز به صورت روزانه است که در آن نرخ ارز و واحد پول گزارشگری به صورت روزانه تعیین می‌شود و بازار روزانه معاملات ارزی در آن دخیل است.

به این صورت می‌توان به حساب سود و زیان در هر روز مراجعه کرد و در صورت نیاز سیاست‌های مالی بیشتری را پیش‌بینی کرد.

در مورد شرکت‌های بین‌المللی تجاری که تکیه زیادی روی واردات و صادرات کالا دارند، تورم و نوسان‌های موجود روی نرخ ارز به طور مستقیم روی سود و زیان شرکت دخیل هستند.

در صورت دقیق نبودن محاسبات تسعیر ارز در این نوع شرکت‌ها که براساس استانداردهای حسابداری روز انجام می‌شوند، همچنین استفاده از افراد کم‌تجربه در موضوع تسعیر ارزهای خارجی، نمی‌توان دید صحیحی از معاملات ارزی و سودآوری یا زیان‌دهی آن به دست آورد. اهمیت این موضوع در کشور ایران که نرخ ارز در آن ثبات درستی ندارد، دوچندان است.

استاندارد حسابداری شماره ۱۶

برای محاسبه نرخ تسعیر ارز، استاندارد شماره ۱۶ حسابداری تبیین شده است که در سال ۹۱ تصویب شد و کار آن نظارت بر آثار تغییر در نرخ ارز است.

این استاندارد به طور ویژه‌ای در نرم افزار حسابداری برای تحلیل تفاوت تسعیر ارز به کار گرفته می‌شود.

استاندارد شماره ۱۶ یکی از مهم‌ترین استانداردهای حسابداری است که جایگزین استاندارد حسابداری قبلی شد و برای تهیه صورت‌های مالی، پایبند بودن به آن جزء الزامات عملیات حسابرسی تجاری از طریق تجارت ارزی است.

از اصلی‌ترین دلایل تغییر استاندارد قدیمی با نوع جدید آن، هماهنگی بیشتر با قوانین بین‌المللی حسابداری معاملات ارزی بود که با به کارگیری آن، نحوه نمایش و بیان صورت‌های مالی تجارت در شرکت‌های بین‌المللی بهبود می‌یابد.

دامنه کاربرد

الزامات درج شده در این استاندارد باید در موارد زیر به کار گرفته شوند.

 • حسابداری معاملات و مانده حساب‌های ارزی
 • تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی عملیات تجاری خارجی که از طریق تلفیق، ارزش ویژه یا ارزش ویژه ناخالص در صورت‌های مالی نشان داده می‌شوند.
 • تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت تجاری به واحد پول گزارشگری

همچنین براساس این استاندارد مواردی که باید در ترازنامه تسعیر ارز درج شوند، به صورت زیر هستند.

 • اقلام پولی: وجه نقد و دارایی‌ها یا بدهی‌ها که قرار است با مبلغ معینی دریافت یا پرداخت شوند. برای مثال موجودی، سپرده کوتاه مدت و اوراق مشارکت جزو این اقلام هستند.

اقلام غیرپولی: این اقلام درزمانی که معامله ارزی انجام می‌شود، محاسبه شده و در صورت‌های تسعیر قرار می‌گیرند که موجودی کالا از این دسته است.

 

اگر این مقاله برایتان مفید بوده توصیه می کنیم مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

پرونده مالیاتی چیست؟

 

شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان ، در این مقاله قصد دارد پرونده مالیاتی و چگونگی تشکیل آنرا به صورت دقیق و با زبان ساده شرح دهد.

پرونده مالیاتی به عنوان یکی از ملزومات موجود برای شناسایی و تشخیص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان اداره مالیاتی شناخته می‌شود.

براساس قوانین تجارت و مالیات شرکت‌ها، تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف هستند پس از ثبت شرکت خود اقدام به تشکیل پرونده کنند. مدت زمان تعیین شده برای ثبت پرونده اقتصادی در اداره امور مالیاتی برای شرکت تجاری حداکثر تا دو ماه پس از تاسیس و به ثبت رساندن آن است.

همچنین افراد حقیقی و کسبه نیز در صورتی که مشمول قوانین مالیات های مستقیم باشند، باید با مشاوره مالیاتی حداکثر تا 4 ماه پس از شروع فعالیت ، مراحل تشکیل پرونده را به انجام برسانند و کد اقتصادی خود را دریافت کنند.

باید گفت در صورت نداشتن فعالیت شرکت تجاری، ارائه مدارک برای تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای معافیت از مالیات به دلیل نبود فعالیت شرکت، باید مراحل تشکیل پرونده را انجام داد.

چه کسانی مشمول قانون مالیات هستند؟

دولت کشور برای تأمین هزینه‌های جاری خود و پرداخت هزینه‌های عمومی همچنین توسعه بخش‌های مختلف، اتکای زیادی به دریافت مالیات دارد.

طبق قانون مصوبه مجلس کشور روی مالیات های مستقیم، تمامی افراد حقیقی و حقوقی نسبت به اموال و املاک خود که در ایران قرار دارد، مکلف به پرداخت مالیات هستند. همچنین در مورد درآمد افراد حقیقی ایرانی، قانون برای درآمد آنان مالیات تعیین کرده است.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی و اجرای قانون مالیات در مورد افراد ایرانی مقیم خارج از کشور و افراد غیر ایرانی مقیم کشور ایران نیز صادق است.

میزان مالیات تعلق گرفته براساس مواد قانون مالیات مستقیم و مصوبه تیر ۹۴ تعیین می‌شود که پس از در نظر گرفتن معافیت‌ها و کسری‌های قانونی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود.

علاوه بر قانون مالیات مستقیم که به طور مستقیم روی درآمد و دارایی افراد حقیقی و حقوقی اعمال می‌شود، مالیات‌های غیرمستقیم نیز نوع دیگری از آن است که این بار برای قیمت کالاها و اجناس مصرفی یا خدمات افزوده تعیین شده است.

این نوع مالیات که برای طی مراحل آن باید تشکیل پرونده مالیاتی را انجام داد، در تعریف عمومی به اسم مالیات بر ارزش افزوده شناخته می‌شود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

برای بیان ساده‌تر می‌توان گفت، مالیات مستقیم برای دارایی‌های معلوم و مشخص و همچنین درآمدهای اشخاص حقیقی یا حقوقی تعیین شده است در حالی که مالیات‌های غیرمستقیم برای مصرف‌کننده‌های کالا یا خدمات است.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مالیات های غیرمستقیم شناخته می‌شود که می‌توان آن را به مصرف کننده و خریدار کالا و خدمات نسبت داد.

به عبارت بهتر، این نوع مالیات به همراه مبلغ اجناس و خدمات خریداری شده از سوی مصرف ‌کننده‌ها اعمال می‌شود و شخص فروشنده باید مقدار تعیین شده آن مالیات را به حساب دولت بازگرداند.

این نوع مالیات را که میزان تصویب شده آن ۹ درصد است و برای افراد حقوقی نیازمند تشکیل پرونده مالیاتی است، می‌توان مالیات بر مصرف تلقی کرد که علاوه بر کشور ایران، در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود.

برنامه‌ریزی دریافت مالیات ارزش افزوده به گونه‌ای است که افراد دارای مصرف کالا و خدمات بیشتر باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و اشخاص دارای تولید کالای بیشتر، مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.

در فرآیند تولید یک کالا چند مرحله وجود دارد و تبدیل مواد اولیه به یک کالای قابل مصرف شامل مراحل زیاد تولیدی است. با دقت بیشتر در قانون ارزش افزوده در می‌یابیم، علاوه بر وجود یک خریدار یا مصرف کننده در هر مرحله خریدوفروش کالا، فروشنده‌های متعدد نیز وجود دارند.

در زمان خرید کالا از طرف خریدار، وی مالیات ارزش افزوده خود را به همراه قیمت کالا پرداخت می‌کند. اما در مورد فروشنده این کالا، قانون به صورتی است که فروشنده باید در سال مالی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی مقدار مالیات بر ارزش افزوده را به سازمان مربوطه پرداخت کند.

لازم به ذکر است، مالیات پرداختی فروشنده واسطه در‌ واقع اختلاف بین مالیات ارزش افزوده دریافتی از خریدار نهایی و مالیات ارزش افزوده پرداختی خود در هنگام خرید آن کالا است.

مراحل تشکیل پرونده مایلاتی

کد اقتصادی چیست؟

دریافت شماره اقتصادی که در زمان تشکیل پرونده به هر شخص حقیقی یا حقوقی اختصاص داده می‌شود، یکی از مهم‌ترین مراحل تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات مالیاتی است.

این کد که دوازده رقم دارد برای تشخیص هویت و شناسایی مشمولان مالیات در اداره امور مالیاتی ایجاد می‌شود و در دست داشتن آن برای انجام معاملات تجاری شرکت‌ها الزامی است.

هر شرکتی پس از تاسیس همزمان با تشکیل پرونده مالیاتی، باید برای دریافت شماره اقتصادی اقدام کند و در غیر این صورت احتمال جریمه مالیاتی و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی برای آن شرکت وجود دارد.

علاوه بر نیاز به این کد در معاملات تجاری، افراد برای دریافت کارت بازرگانی، شرکت در مناقصه‌ها و تسلیم اظهارنامه مالیاتی به آن نیاز خواهند داشت.

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی چیست؟

تشکیل پرونده در صورت زیاد نبودن مراجعه کنندگان، مستلزم صرف زمان زیادی نیست و می‌‌توان ظرف مدت چند روز کاری آن را به انجام رساند. مراحلی که برای ثبت اطلاعات مالیاتی نیاز است، به صورت زیر هستند.

تشکیل پرونده مالیات بر عملکرد

تشکیل پرونده مالیات عملکرد که مرحله ابتدایی امور مالیاتی است با تسلیم مدارک مورد نیاز به سازمان مربوطه و تکمیل فرم‌های درخواست، انجام می‌گیرد. این قسمت شامل مدارکی است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

دریافت کد اقتصادی

ثبت درخواست دریافت کد اقتصادی پس از تشکیل اولیه پرونده انجام می‌گیرد که خود شامل بررسی توسط ممیزان مالیاتی است. در صورت تأیید صحت مدارک پرونده مالیاتی و همخوانی با محل شرکت یا کسب‌و‌کار، برگه‌ای که در بردارنده کد اقتصادی و اطلاعات فرد است به وی داده می‌شود.

تشکیل پرونده ارزش افزوده

در صورتی که افراد حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند، باید برای تشکیل پرونده ارزش افزوده در اداره امور مالیاتی اقدام کنند.

پس از طی مراحل تشکیل پرونده و دریافت کد اختصاصی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، صاحبان شرکت باید برای کنترل اسناد حسابداری و عملیات مالی خود، دفاتر قانونی را اختصاص داده و اطلاعات آن را برای بررسی‌های مالیاتی به طور منظم ثبت و ضبط کنند.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی

مودیان برای جلوگیری از جرایم مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است، باید در اسرع وقت و بلافاصله پس از تاسیس شرکت خود، برای تشکیل پرونده مالیاتی با مدارک زیر به اداره امور مالیاتی منطقه خود مراجعه کنند.

 • تکمیل دفترچه ثبت‌نام اشخاص حقوقی موجود در وب‌سایت سازمان
 • به همراه داشتن اصل اساسنامه شرکت و کپی آن
 • اصل و کپی آگهی تاسیس و آگهی تغییرات
 • اصل و کپی اظهارنامه شرکت یا تقاضانامه و شرکت‌نامه
 • اصل و کپی آگهی روزنامه رسمی
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیات مدیره
 • تکمیل یک برگ مشخصات هویتی به همراه مهر و امضا
 • اصل و کپی سند مالکیت محل شرکت یا اجاره‌نامه آن
 • ارائه تقاضا‌نامه رسمی برای تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی
 • اصل قبض تلفن ثابت شرکت یا موسسه با درج کد پستی محل شرکت

گفتنی است در صورت مراجعه وکیل اشخاص حقوقی برای تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه وکالت‌نامه قانونی الزامی است.

مدارک لازم برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی

مدارک برای تشکیل پرونده اشخاص حقیقی که جزو صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کار هستند، در اداره امور مالیات  به صورت زیر است.

 • کپی گواهی ثبت‌نام سازمان امور دارایی
 • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی فرد
 • ارائه اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل فعالیت
 • اصل و کپی فیش بانکی مربوط به عوارض
 • سه قطعه عکس
 • کپی از کارت بازرگانی، جواز کسب و آخرین قبض تلفن ثابت محل فعالیت

ارائه وکالت‌نامه برای تشکیل پرونده مالیاتی در صورت حضور وکیل قانونی

 

اگر این مقاله را پسندیدید توصیه می کنیم مقاله قوانین ممنوع الخروج شدن را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟

در این مقاله موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان قوانین ممنوع الخروج شدن و اینکه چه کسانی ممنوع الخروج می شوند را بررسی می کند.

دولت کشور ایران و مجلس قانون‌گذار برای جلوگیری و حفظ قدرت بازدارندگی در مقابل بسیاری از جرم‌ها و تخلفات افراد، قوانینی را وضع کرده است که به نام قوانین ممنوع الخروج شدن، شناخته می‌شوند. این قوانین که در متون حقوقی برای اثرگذاری روی جرایم سنگینی مانند فرار از قوانین مالیاتی پیش‌بینی شده است، از بسیاری از جرایم مالیاتی و حقوقی جلوگیری می‌کنند.

افراد ممنوع‌الخروج قادر به ترک خاک کشور ایران نیستند و تا زمان مشخص شدن حکم قطعی در مورد اتهام‌ها، رفع جرم یا منقضی شدن مدت حکم باید به قوانین ممنوع الخروج شدن پایبند باشند.

در این مقاله انواع شرایطی را که منجر به صدور حکم منع از خروج از کشور و تعیین محدودیت‌های قانونی می‌شود، بررسی می‌کنیم.

قوانین ممنوع الخروج شدن

قوانین ممنوع الخروج شدن که قوانین مالیاتی هم یکی از مصادیق مهم آن است، با استناد بر متون قانون اساسی مصوبه مجلس استوار است.

جلوگیری از خارج شدن از مرزهای کشور می‌تواند در مقابل افراد متخلف که جرایم بزرگی دارند، جواب محکمی به شمار آید که توسط مراجع قضایی و سازمان‌های دولتی و براساس استناد به قوانین زیر انجام می‌شود.

 • ماده ۲۰۲ قوانین مالیات های مستقیم: محدودیت برای کسانی که جزو بدهکاران بزرگ مالیاتی زیر هستند، وجود دارد.

الف – اشخاص حقوقی دارای پروانه تولیدی که بدهی قطعی مالیاتی آنان ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده شرکت یا مبلغ ۵ میلیارد ریال است.

ب – سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی تولیدی که بدهی مالیاتی آن‌ها ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ ۲ میلیارد ریال است.

ج – برای سایر اشخاص حقیقی که براساس قوانین مالیاتی بدهی آن‌ها از صد میلیون ریال بیشتر است.

 • ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی کیفری: در صورتی که جرمی اتفاق افتاده باشد و دسترسی به افراد مظنون ممکن نباشد، بازپرس حق دارد پیش از اثبات جرم، دستور ممنوع‌الخروج شدن افراد در معرض اتهام را صادر کند.
 • ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری: برای افرادی که جرم آن‌ها توسط بازپرس به اثبات رسیده است که بازپرس می‌تواند، براساس میزان جرم، برای مجرم محدودیت خروج از کشور را تعیین کند.
 • ماده ۲۴۸ قانون دادرسی کیفری: مدت زمان اعتبار ممنوعیت خروج از کشور شش ماه است و این میزان با توجه به شرایط قابل تمدید است. در صورت انقضای مدت محدودیت‌ها که برای محکوم شدگان قوانین مالیاتی یا جرایم دیگر تعیین شده است، قوانین ممنوع الخروج شدن منتفی است و مراجع مربوطه حق مانع شدن برای خروج از کشور را ندارند.
 • ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی: در صورتی که پس از صدور رای قاضی برای جرم‌های سنگین، مجرم در دسترس نباشد و بیم از فرار وی وجود داشته باشد، قاضی می‌تواند حکم ممنوعیت از خروج را برای فرد صادر کند و پس از دستگیری این حکم را لغو کند.
 • ماده ۱۶ قانون گذرنامه: علاوه بر مجرمان قوانین مالیاتی، به افراد زیر برای خروج از کشور گذرنامه داده نمی‌شود.

الف – کسانی که از طرف مراجع قضایی منع شده است.

ب – کسانی که مسافرت آن‌ها به خارج از کشور براساس اعلام مقامات قضایی مخالف مصالح ملی است.

ج – کسانی که در خارج از کشور به دلیل تکدی، ولگردی، ارتکاب سرقت یا کلاهبرداری باعث سوء شهرت شده باشند.

 • ماده ۱۷ قانون گذرنامه: دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج افراد مشمول قوانین مالیاتی و بدهکار قطعی جلوگیری کند. نکته مهم در این ماده قانون گذرنامه، واگذاری حق صدور ممنوعیت خروج برای دولت است که معمولا این اقدام در دست مراجع قضایی است.
 • ماده ۱۸ قانون گذرنامه: طبق این ماده، برای افراد زیر گذرنامه صادر نخواهد شد.

الف – افراد کمتر از ۱۸ سال که تحت سرپرستی قیم هستند.

ب – مشمولان وظیفه عمومی

ج – زنان شوهردار حتی اگر سن آنان کمتر از ۱۸ سال باشد.

 • لایحه خروج بدهکاران بانکی: براساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی اجازه داده شده است تا از طریق دادسرا از خروج اشخاص بدهکار بانک‌های کشور، همچنین واردکنندگان یا صادرکنندگانی که به تعهدهای خود عمل نکرده‌اند، جلوگیری کند.

دادسرای عمومی در موارد دیگر نیز می‌تواند، براساس قوانین مالیاتی حکم ممنوعیت صادر کند.

 • ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق: با توجه به بند «ث» قانون مبارزه با قاچاق، مراجع مربوطه حق جلوگیری از خروج کشور را برای مجرمین قاچاق کالا و ارز دارند که این ممنوعیت تا زمان ۵ سال ممکن است.
 • ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: با اختیار قانونی بند «ح» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تا یک محکوم کرده است، ممنوع‌الخروج کند.

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا: علاوه بر قوانین مالیاتی در مورد بدهی‌های مالیات، براساس قانون اجرایی اسناد رسمی، مراجع مربوطه می‌توانند با توجه به درخواست بستانکار، بدهکار را به دلیل نبود دسترسی به اموال وی ممنوع‌الخروج کنند.

 

پیشنهاد میکنیم مقاله جرایم مالیاتی چیست را نیز مطالعه نمایید.

قوانین ممنوع الخروجی

چه مراجعی می‌توانند بر اساس قوانین ممنوع الخروج شدن حکم صادر کنند؟

با توجه به مواد قوانین ممنوع الخروج شدن که در قسمت قبل بیان شد، می‌توان مراجع و سازمان‌هایی را که از نظر قانون قدرت اعمال محدودیت را برای خروج از کشور دارند، در چند مورد خلاصه کرد.

 • دادسرا و دادگاه‌های قضایی براساس جرم‌های شدید
 • سازمان امور مالیاتی به دلیل جرایم قوانین مالیاتی
 • بانک مرکزی کشور به دلیل بدهی‌های بانکی
 • اداره ثبت احوال برای مسائل ملکی، مهریه یا دیگر موارد مربوط به اداره ثبت احوال

مراجع حل شکایات قانونی

براساس قوانین ممنوع الخروج شدن  فردی که به دلیل ارتکاب به جرم توسط بازپرس ممنوع الخروج شده است، می‌تواند ظرف مدت ده روز به مراجع قضایی رفته و اعتراض خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که رای توسط دادگاه صادر شده باشد، فرد می‌تواند اعتراض خود را در دادگاه تجدید نظر مطرح کند.

راه قانونی برای افرادی که به دلیل قوانین مالیاتی از خروج از کشور منع شده‌اند، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

افرادی که به رای سازمان امور مالیاتی و میزان مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند، می‌توانند با حضور در سازمان مربوطه درخواست برگزاری دادگاه بدوی حل اختلاف دهند و در صورت اعتراض به رای دادگاه بدوی، فرد می‌تواند درخواست دادگاه تجدید نظر دهد.

همچنین مرجع مهمی به نام دیوان عدالت اداری برای حل اختلاف و اعتراض به رای مراجع قضایی وجود دارد.

این مرجع که به طور مستقل از مراجع قضایی عمل می‌کند، برای رسیدگی به شکایات و اعتراض افراد به نحوه اجرای قوانین مالیاتی و قوانین دیگر کشور پایه‌گذاری شده است.

روش استعلام ممنوع الخروجی

در گذشته برای اطلاع از ممنوع خروجی، افراد مشکلات زیادی داشتند. اما اخیرا اداره صدور گذرنامه به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به تاسیس وب‌سایت اینترنتی برای این کار کرده است. برای استعلام وضعیت ممنوع‌الخروج شدن در این سایت اینترنتی، تنها وارد کردن اطلاعات شخصی کافی است.

لازم به ذکر است، این سایت تنها در مورد ممنوع خروجی مربوط به پرونده‌های اجرای اسناد و املاک است و برای سایر موارد، مراجعه حضوری به اداره گذرنامه نیاز است.

روش استعلام دیگری نیز از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه وجود دارد که مربوط به ابلاغیه‌های سراسری برای افراد ممنوع‌الخروجی است که دلایل قضایی دارند.

روش‌های رفع ممنوع خروجی

با توجه به احکام قانونی در مورد جرایم گفته شده در قوانین ممنوع الخروج شدن روش‌های مختلفی برای رفع این محدودیت وجود دارد. در مورد فردی که محکوم به پرداخت نکردن مهریه شده است، گرفتن حکم اعسار یا همان ناتوانی در پرداخت یا حتی قسط بندی مهریه کارساز خواهد بود.

شاید بیشترین دلیل اجرای حکم منع خروج، ارتکاب جرم‌های کیفری باشد که براساس میزان آن، مجرم باید پس از تحمل مجازات، حکم رفع ممنوعیت را بگیرد.

در مورد دلایل دیگر مانند مشمولان وظیفه عمومی یا نرسیدن به سن قانونی نیز، رفع ممنوعیت وابسته به گذر زمان لازم آن یا گرفتن برگه موافقت از مرجع مربوطه است.

طبق قوانین ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی می‌توانند، راحت‌تر از سایرین نسبت به رفع محدودیت اقدام کنند.

آسان‌ترین راه، پرداخت میزان تعیین شده مالیات در قوانین مالیاتی است اما روش‌های دیگری مانند تضمین بانکی، ارائه وثیقه ملکی، گرفتن رای شورای عالی مالیاتی یا ارائه حکم ورشکستگی هم می‌تواند به رفع ممنوعیت خروج از کشور کمک کند.

 

اگر این مقاله برای شما مفید واقع گردیده مقاله انواع شرکت در ایران را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

انواع شرکتها در ایران

 

در این مقاله، شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد تا انواع شرکت ها در ایران را به شما بزرگواران معرفی نماید.

در قانون تجارت، انواع شرکت​ها با توجه به تعداد اعضای آن و میزان سرمایه یا سهام عام و خاص دسته​بندی می​شوند. درآمد صافی این شرکت​ها پس از کسر معافیت​ها و هزینه​ های قابل قبول قانونی،‌ مشمول مالیات می​شوند.

شرکت تجاری در تعریف قانون مدنی ماده ۵۷۱ عبارت است از اجتماع حقوق مالک‌های متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. این تعریف را می​توان به بیان بهتری توضیح داد، موسسه تجاری قراردادی است بین یک یا چند نفر برای استفاده از دارایی​ها به منظور ایجاد سرمایه و منفعت مستقل که این شرکا در حساب سود و زیان حاصل از دارایی​ها و سرمایه آورده با هم شریک هستند.

در قانون مالیات های مستقیم کشور برای درآمدهای انواع شرکت​ ها که از مشاغل و شرکت​های تجاری و اقتصادی حاصل می​شود، مالیات تعیین شده است. در این مقاله انواع شرکت​ها و مالیات تعیین شده برای آن را بیان می​کنیم.

انواع شرکت‌های قانونی

برای شروع هر فعالیت یا کسب و کار اقتصادی، هفت نوع از شرکت​های قانونی قابل ثبت هستند که براساس قانون تجارت دسته‌بندی می‌شوند و در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرکت سهامی

در ابتدا باید گفت شرکت سهامی خود به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم​ بندی می​شود. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به صورت سهام تقسیم شده و در اختیار صاحبان این سهام قرار گرفته است. مسئولیت هر کدام از سهام​داران نیز، با توجه به مقدار سهم آن‌ها از سرمایه کل است.

سهامی عام یکی از انواع شرکت​ ها است که باید حداقل ۵ نفر یا بیشتر سهام​دار داشته باشد و حداقل ۵۱ درصد از سرمایه آن به صورت عام در اختیار خرید مردم قرار بگیرد. در مقابل سهامی عام، سهامی خاص قرار دارد که حداقل ۳ نفر سهام‌دار دارد و صاحبان آن به طور انحصاری خود موسسان هستند.

شرکت با مسئولیت محدود

این دسته یکی از شرکت​ها است که در آن دو شریک یا بیشتر به منظور فعالیت تجاری و به اندازه سرمایه آورده خود، مسئولیت دیون و تعهدات را بر عهده دارند. تفاوت این نوع موسسه‌ها انواع شرکت​ ها به ویژه همکاری سهامی در آن است که در مواقع بروز مشکلات، هر شریک تنها سرمایه خود را از دست می​دهد و فرد طلب​کار حقی برای تأمین طلب خود را از اموال شخصی شرکا ندارد. همچنین می​توان شرکت با مسئولیت محدود را تنها با دو نفر تاسیس کرد.

شرکت تضامنی

همکاری تضامنی نوعی از شرکت​ها است که شرکا برای مقاصد تجاری آن را تاسیس می​کنند. در همکاری تضامنی در مواقعی که مشکلات اقتصادی برای انواع شرکت​ها به وجود بیاید و سرمایه برای ادای دیون و قرض​ها کافی نباشد، هر یک از شرکا باید مسئول پاسخگویی و پرداخت تمام قرض و تعهدات باشند.

به بیان بهتر می​توان گفت در صورت به مشکل خوردن شرکت تضامنی و بدهکار بودن آن، در صورتی که یک فرد مدرکی را دال بر بستانکار بودن در دست داشته باشد، می​تواند مدعی وصول کامل آن از هر یک از شرکا باشد، بدون توجه به این که مقدار سهم آن شریک چقدر است.

شرکت مختلط سهامی

گونه‌ای از انواع شرکت​ ها، شرکت‌های سهامی مختلط است که در آن دو نوع شریک به صورت تضامنی و سهامی وجود دارند. شرکای تضامنی مسئول تمامی بدهی پس از به مشکل خوردن آن هستند در صورتی که شرکای سهامی به اندازه سهم خود در این مشکلات دخیل خواهند بود. به عبارت دیگر این نوع شرکت ترکیبی از سهامی و تضامنی است.

شرکت مختلط غیر سهامی

همکاری مختلط غیر سهامی یکی از شراکت‌های اقتصادی است که مسئولیت​ها در آن مشابه مختلط سهامی است با این تفاوت که در آن سهمی به صورت عمومی منتشر نمی​شود. این نوع شرکت به وسیله چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک تضامنی تشکیل می​شود که شرکای تضامنی مسئول تمام بدهی یا حتی بیشتر از آن هستند.

 

توصیه می کنیم مقاله مشاوره مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

معرفی انواع مختلف شرکت

شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی از انواع شرکت​ها به صورت تجاری و اقتصادی است که توسط دو یا چند نفر شریک و بدون عرضه عمومی سهام تشکیل می​شود. در شرکت نسبی شرکا به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون و بدهی​ها هستند. برخلاف موسسه تضامنی که هر یک از ضامن​ها باید مسئول تمام قرض​ها باشند، در شرکت نسبی سهم هر مؤسس تعیین کننده میزان مسئولیت وی از دیون و قرض‌ها است.

شرکت تعاونی

این نوع با هدف همکاری افراد و تجمیع توان کسانی که به تنهایی قادر به انجام کاری نیستند،‌ تاسیس می​شود. در شرکت تعاونی بدون توجه به میزان سرمایه، هر عضو می​تواند نقش اصلی را بر عهده بگیرد و مسئولیت ایفا کند.

انواع شرکت​ ها به صورت تعاونی خود به دو صورت عام و خاص وجود دارند و در تعاونی عام هر فرد از جامعه قادر به عضو شدن است، در حالی که در تعاونی خاص، اعضا از بین قشر خاصی مانند دانشجویان، نویسندگان و … انتخاب می​شوند.

دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی توسط حسابرسان و حسابداران یکی از ملزومات قانونی برای شرکت​های مشمول مالیات است.

در این دفاتر باید صورت هزینه​ های سالانه انواع شرکت​ها درج شود تا به عنوان مدرک و سند برای بررسی​های مالیاتی در زمان خود بازبینی شوند.

دفاتر قانونی کل، روزنامه و مشاغل انواع این دفاتر هستند که تنظیم دقیق صورت​ها و هزینه‌های مالی در آن الزامی است تا ضریب رد توسط ماموران را تقلیل دهد.

خوداظهاری و مطابق بودن اطلاعات موجود در این دفترها چیزی است که منجر به پذیرفته شدن هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی خواهد شد.

آماده نکردن این دفاتر قانونی منجر به جریمه های مالیات شرکتها می​شود که در قانون مالیات​های مستقیم به طور صریح به آن اشاره شده است. یکی از این جریمه​ها، محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی جرایم انواع شرکت​ها در سال مالی است.

کد اقتصادی چیست؟

اهمیت دریافت کد اقتصادی برای موضوع مالیات شرکتها بسیار حیاتی قلمداد می‌شود. این کد شماره​ای دوازده رقمی است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده کالا یا خدمات، اختصاص داده می​شود و هدف از آن شناسایی شرکت​ها در سازمان امور مالیاتی است.

بنابر قانون مالیاتی تمامی شرکت​های ثبت شده تجاری ملزم به دریافت این شماره اقتصادی هستند.

ضرورت دریافت کد اقتصادی برای انواع شرکت​ها برای این است که اقدام نکردن برای دریافت و نداشتن آن ممکن است جریمه​ ها و تبعاتی را به دنبال داشته باشد و از عقد قراردادهای پرسود تجاری جلوگیری کند چرا که در مراحل بستن یک قرارداد تجاری وجود این کد الزامی است.

مالیات اشخاص حقوقی

تمامی شرکت​های تجاری داخلی و خارجی، دولتی، عمومی، موسسه​ ها، شعب بانکی و وزارت​خانه ​ها که مجوز فعالیت آن‌ها به صورت ثبت شده است، به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند و طبق قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت مالیات اشخاص حقوقی هستند. میزان این مالیات براساس ماده ۱۰۵، پس از کسر زیان​ها و معافیت​های قانونی ۲۵ درصد است.

در‌واقع مالیات برای انواع شرکت​ها و اشخاص حقوقی برای در‌آمد آن‌ها، کل فروش کالا و خدمات اضافه آن است که پس از بررسی و کسر هزینه‌ های قابل قبول و معافیت​ها توسط ماموران مالیاتی، به اشخاص حقوقی تعلق می​گیرد.

اشخاص حقوقی نام برده شده موظف هستند حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را براساس دفاتر، مدارک و مستندات قانونی به محل امور مالیاتی منطقه خود تسلیم کنند و پس از بررسی توسط ماموران، مالیات تعیین شده را پرداخت کنند.

همچنین اداره امور مالیاتی، براساس قانون موظف است به​ اعتراض مودیان رسیدگی کرده و در صورت درخواست، جلسات حل اختلاف را تشکیل دهد.

مالیات اشخاص حقیقی

در تعریف اشخاص حقیقی می​توان به سادگی گفت، هر فرد جامعه که در انواع شرکت‌ها مشغول به کار است، یک شخص حقیقی محسوب می​شود.

در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، میزان مالیات اشخاص حقیقی به صورت زیر بیان می​شود.

 • برای در‌آمد تا ۵۰ میلیون تومان سالانه به میزان ۱۵ درصد
 • برای در‌آمد بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان سالانه به میزان ۲۰ درصد
 • برای در‌آمد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سالانه به میزان ۲۵ درصد

در ضمن، این مالیات​ها ممکن است مشمول بعضی از معافیت​ها شوند که به طور سالانه با تصویب مجلس اجرایی می​شود.

در این مقاله تلاش کردیم شما را با انواع شرکت‌ها و شرح شرایط هر یک از آن‌ها آشنا کنیم. ثبت شرکت در ایران فرایند پیچیده و دشواری ندارد و هر فردی که واجد شرایط باشد می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

پیشنهاد می شود اگر این مقاله را پسندیدید حتما مقاله تنظیم و ارسال لیست بیمه را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

معافیت های مالیاتی چیست؟

موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان در این مقاله قصد دارد انواع معافیت های مالیاتی را برای شما عزیزان شرح دهد.

مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه‌های کسب درآمد دولت‌ها به‌حساب می‌آید و از منابع درآمدی و سرمایه‌ای مردم هر کشوری دریافت می‌شود تا هزینه خدمات عمومی (اجتماعی و رفاهی) به مالیات‌دهنده حقیقی یا حقوقی تامین شود.

اغلب کشورها برای پرداخت هزینه نیازهای عمومی و کارکرد دولت، دارای سیستم مالیاتی هستند که به طور کلی به دو دسته مالیات‌ مستقیم یا غیرمستقیم تقسیم می‌شوند و به صورت پول یا معادل کار آن به دولت، پرداخت می‌شوند. از انواع مالیات، می‌توان به مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث، مالیات املاک، مالیات مشاغل، مالیات حقوق (دستمزد یا تعرفه) و … اشاره کرد. در این مقاله همراه ما باشید تا موضوع معافیت‌های مالیاتی را بررسی کنیم.

معافیت مالیاتی چیست؟

تعریف معافیت مالیاتی: خروج قانونی و به صورت موقت از پرداخت مالیات در راستای سیاست‌های حمایتی حاکمان از مردم، تحت عنوان معافیت‌ های مالیاتی تعریف می‌شود.

همچنین تعدیل مالیات، کاهش مالیات و منطقی‌سازی نرخ‌های مالیاتی از رویکردهای مثبت دولت در بخش اقتصاد و دارایی کشور هستند که با هدف ایجاد اعتدال در شرایط افرادی که دچار آسیب شده‌اند یا صنایع جدید و نوپا راه‌اندازی کرده‌اند یا در مناطق محروم زندگی می‌کنند، وضع و اجرا می‌شود.

در ادامه انواع معافیت‌های مالیاتی که در راستای تعدیل مالیات و منطقی‌سازی نرخ‌های مالیاتی صورت می‌گیرد را معرفی کنیم.

معافیت‌ های مالیاتی و تعدیل مالیات

در طرح جامع مالیاتی کشور به تعدیل مالیات و منطقی‌سازی نرخ‌های مالیاتی به منظور تحقق عدالت مالیاتی توجه‌ ویژه‌ای شده است. در واقع معافیت‌های مالیاتی که توسط دولت در نظر گرفته شده با هدف تعدیل در شرایط زندگی و کاری افراد وضع شده است. تعدیل مالیات گامی مثبت در جهت افزایش رضایتمندی مردم است که به عنوان یکی از دستاوردی مهم وزارت اقتصاد و دارایی کشور شناخته می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم و تعدیل مالیات در بخش‌هایی از قبیل مالیات بر ارث، مالیات حقوق، مالیات تمبر، مالیات اجاره املاک، مالیات بر درآمد و … برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.

انواع معافیت‌ های مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور در قانون مالیات‌های مستقیم، تعدیل مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی را در 13 ماده قانونی گنجانده است و به موجب آن‌ها، افراد از پرداخت مالیات معاف یا به میزان درصدی مشخص، بخشوده می‌شوند؛ در ادامه انواع معافیت‌های مالیاتی را مشاهده می‌کنید:

 • ماده 132: معافیت های مالیاتی درآمد از فعالیت‌های تولیدی و معدنی:

درآمد حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها از سال 1381 صادر شده است به مدت چهار سال به میزان هشتاد درصد و برای مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال به میزان صد در صد معاف از مالیات هستند.

 • ماده 133: معافیت مالیاتی درآمد از شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی و …:

قانون تعدیل مالیات، برای صد در صد درآمد حاصل از شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادی، کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش‌آموزی و … در نظر گرفته می‌شود.

 • ماده 134: معافیت‌های مالیاتی درآمد از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی و موسسات نگهداری:

صد در صد درآمد حاصل از آموزش در مدارس غیرانتفاعی، موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی، باشگاه‌های ورزشی دارای مجوز و … از مالیات معاف هستند.

 • ماده 136: معافیت‌های مالیاتی وجوه پرداختی بیمه عمر:

بیمه عمر پرداختی از طرف موسسات بیمه بر اساس قراردادهای منعقد شده معاف از مالیات خواهند بود.

 • ماده 137: معافیت مالیاتی هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه افراد تحت تکفل:

کلیه هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل، معلولان و بیماران صعب‌العلاج به همراه هزینه مراقبت و توانبخشی آن‌ها قابل کسر از درآمد مشمول مالیات هستند.

 

انواع معافیت های مالیاتی کدامند؟
 • ماده 138: معافیت های مالیاتی سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی به منظور توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا جدید:

تعدیل مالیات و کاهش مالیات از سود ابرازی کلیه شرکت‌های تعاونی و خصوصی برای توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا جدید به شرط اخذ اجازه ایجاد یا تکمیل واحد از مراجع ذیربط تا 50 درصد امکان‌پذیر است.

 • ماده 139: معافیت مالیاتی کمک‌های نقدی و غیرنقدی نذورات، موقوفات و هدایای اماکن متبرکه، مذهبی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات خیریه و …:

کلیه نذورات، کمک‌های نقدی و غیرنقدی به آستان‌های مقدس، مساجد، صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، موسسات خیریه و عام‌الـمنفعه، نهادهای انقلاب اسلامی و … از معافیت مالیاتی برخوردارند.

 • ماده 141: معافیت های مالیاتی کلیه درآمد حاصل از از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی، محصولات بخش کشاورزی و …:

صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و … معاف از مالیات هستند.

 • ماده 142: معافیت مالیاتی درآمد کارگاه‌های فرش دستباف، صنایع دستی و …:

کلیه درآمد حاصل از کارگاه‌های فرش دستباف، صنایع دستی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی، شامل تعدیل مالیات و معافیت مالیاتی هستند.

 • ماده 143: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از فروش کالاها در بورس‌های داخلی یا خارجی:

معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته و به فروش می‌رسند، معاف از مالیات هستند.

 • ماده 144: معافیت‌های مالیاتی جهیزیه منقول، مهریه، حق اختراع و …:

جهیزیه منقول، مهریه منقول یا غیرمنقول، جوایز علمی، بورس‌های تحصیلی، درآمد بابت حق اختراع، فعالیت‌های پژوهشی دارای پروانه و … به مدت ده سال از تاریخ اجرای اصلاحیه معاف از مالیات خواهند بود.

 • ماده 145: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سود حساب سپرده و پس‌انداز، جوایز، اوراق مشارکت و …:

سود مربوط به سپرده‌های بازنشستگی، پس‌انداز کارمندان، سود یا جوایز مربوط به حساب‌های پس‌انداز و سپرده، جوایز مربوط به اوراق قرضه و … از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

 • ماد 146: معافیت مالیاتی همه معافیت‌های مدت‌دار:

همه معافیت‌های مالیاتی مدت‌دار با رعایت مقررات و قوانین مالیاتی تا تاریخ انقضاء باقی خواهند ماند.

هیات حل اختلاف مالیاتی

بر اساس ماده 237 قانون مدنی، تشخیص مالیات باید از مأخذ اطلاعاتی درست و صحیح انجام شود. گاهی اوقات مالیات‌دهنده به رعایت نکردن قوانین و تشخیص مالیات به صورت خودسرانه محکوم می‌شود.

قانون برای ایجاد اعتماد میان مؤدیان و رعایت حق اعتراض آن‌ها به میزان مالیات، هیات حل اختلاف مالیاتی تشکیل داده است تا اعتراض به عملكرد دستگاه مالیاتی بررسی شود. گام‌های رسیدگی به اعتراض مؤدیان از عملكرد دستگاه مالیاتی به شرح زیر است:

الف- مراجع اداری

اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ به صورت اداری انجام می‌شود تا رای رد اعتراض یا کاهش مالیات یا معافیت مالیاتی صادر شود. در این‌ صورت پرونده بین مؤدی و دستگاه مالیاتی مختومه می‌شود و مؤدی به پرداخت مالیات متعلق اقدام خواهد کرد.

ب- هیات حل اختلاف بدوی

در صورت مختومه نشدن پرونده، هیات یا كمیسیون تخصصی سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی كشور، قاضی (شاغل یا بازنشسته) و نماینده تشكل‌ها یا مجامع حرفه‌ای با حفظ بی‌طرفی كامل به صدور رای غیر‌ قطعی اقدام می‌کنند.

ج- هیات حل اختلاف تجدید نظر

بر اساس ماده 247 قانون مدنی رای بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است اما ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده 203 و تبصره‌های آن، قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بوده که رای صادره در این  هیات، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات در زمینه‌هایی چون درآمد، حقوق، ارث، تمبر و … در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر به دنبال آشنایی با قانون تعدیل مالیات یا معافیت مالیاتی هستید یا سوال و پیشنهادی در  این زمینه دارید، می‌توانید از طریق فرم دیدگاه با کارشناسان ما در این حوزه ارتباط برقرار کنید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شما پاسخ داده شود.

 

اگر مقاله انواع معافیت های مالیاتی و تخفیف مالیاتی برای شما مفیده بوده است توصیه می کنیم مقاله مشاوره مالیاتی چیست را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

ارتباط با کارشناس تیوان