دسته بندی: مجموعه آموزش حسابداری

  پلمپ دفاتر قانونی

شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان دراین مقاله به بررسی پلمپ دفاتر قانونی (تجاری) که یکی از مهمترین عملیات در پایان سال مالی شرکت ها است می پردازد؛ و درادامه توضیحاتی در خصوص زمان اخذ دفاتر، مدارک مورد نیاز، عوامل رد شدن دفاتر پلمپ، شیوه اخذ پلمپ دفاترقانونی ازطریق سامانه اداره ثبت شرکت ها و همچنین مواردی که در صورت عدم ارائه دفاتر پلمپ شده به اداره دارایی صورت می گیرد، ارائه داده خواهد شد.

اولین اقدامی که برای درخواست پلمپ دفاتر نیاز است مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها بخش پلمپ دفاتر قانونی است.برای پیگیری های بعدی نیز به همین سامانه مراجعه می کنیم.

پلمپ دفاتر برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 6 قانون تجارت صورت می پذیرد. این دفاتربراساس کاربرد به صورت برگه های 50، 100، 150 و یا بیشتر برحسب نیازشرکت یا موسسه ارائه می شوند.

پلمپ دفاتر قانونی

تمام دفاتری که از طرف وزارت دادگستری اعلام می شود باید پلمب شوند، در غیراین صورت شرکت، مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات خواهد شد و اگر دفاتر پلمب شده توسط ممیزان اداره دارایی رد شود مشمول جریمه معادل 10درصد مالیات می شود.

برای اخذ دفاتر پلمپ شده هرسال، باید قبل از سال مالی جدید اقدام به دریافت نماییم.

اشخاص و شرکت هایی که فعالیتی انجام نمی دهند باید دفاتر خود را به صورت سفید و نا نوشته ارائه دهند. وهمچنین ملزم هستند تا این دفاتر را در زمان قانونی مذکور دریافت و در زمان رسیدگی واحد مالیاتی باید دفاتر را به اداره مالیات ارائه دهند.

 

مراحل هشتگانه اخذ پلمپ دفاترقانونی شامل موارد زیراست:

شیوه اخذ پلمپ دفاتر قانونی ازطریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی اینترنتی ذیل است:

www.irsherkat.ssaa.ir

چنانچه بخواهید شخصاً پلمپ دفاترخود را دریافت نمایید به آدرس اینترنتی ذکرشده مراجعه نموده، درغیراینصورت میتوانید کلیه امور مربوط به پلمپ (پلمب) دفاتر قانونی خود را به شرکت حسابداری ومالیاتی تیوان بسپارید.

مرحله اول: اطلاعات متقاضی یعنی اگر دفاتر برای اشخاص باشد، گزینه “حقیقی” را انتخاب می کنیم واگربرای شرکت ها باشد گزینه “شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها” را انتخاب می کنیم.

تقویم شمسی یا میلادی را طبق اساسنامه شرکت انتخاب می کنیم. اکثراشخاص و شرکت ها تقویم مالی خود را به صورت شمسی تعریف میکنند؛ مگراینکه مراودات خارجی داشته باشند.

سال مالی مورد نظر را انتخاب، سپس شروع ماه مالی و روز مالی را انتخاب نمایید.

مرحله دوم: اطلاعات شخص حقوقی، این مرحله درصورتی است که فرد متقاضی در مرحله قبل نوع شخص را حقوقی انتخاب کرده باشد فعال می شود. به این منظور اطلاعات بارگذاری شده توسط سامانه را باید متقاضی تایید نماید.هنگام اعلام آدرس پستی دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه دفاتر پلمپ به آدرس ذکرشده ارسال می گردد.

مرحله سوم: اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ یعنی شخصی که اظهارنامه پلمپ دفاتر را امضا می کند، ذکرشود. اطلاعات این شخص باید مطابق با سازمان ثبت احوال کشورباشد.

مرحله چهارم: هیئت مدیره شرکت / موسسه دراین مرحله باید اطلاعات مربوط به هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیب وارد نمایید و برای هرکدام از اعضا باید دکمه “ثبت اطلاعات شخص” را کلیک نمایید.

مرحله پنجم: سمت هیئت مدیره شرکت / موسسه در این مرحله اعضای وارد شده در مرحله قبل را به ترتیب انتخاب، سمت و اطلاعات مربوط به هرشخص را تعیین می نماییم؛ ودرانتها باید دکمه “ثبت سمت شخص” را کلیک نمایید. اگرهریک از اعضا دارای چندین سمت باشند، باید به ازای هرسمت، یکبارانتخاب شود.

مرحله ششم: دفترمورد تقاضا به این منظور است که کاربر باید تعداد دفتر، نوع آن و تعداد برگه های مورد نیاز شرکت یا موسسه را مشخص نماید و درادامه با کلیک روی گزینه “ذخیره دفترمورد تقاضا” درخواست خود را در سامانه ثبت کند. نکته مورد توجه در این مرحله این است که شما ملزم هستید که هردو دفترقانونی یعنی دفترروزنامه و دفترکل را انتخاب نمایید.

مرحله هفتم: تایید صحت اطلاعات درصورتی که شش مرحله قبل را به درستی انجام داده باشید؛ اظهارنامه پلمپ به شما نمایش داده می شود که درصورت تایید، گزینه مورد نظررا انتخاب و درنهایت دکمه “پذیرش نهایی” را کلیک نمایید.

مرحله هشتم: تحویل مدارک به اداره پست دراین مرحله متقاضی باید مدارک لازم که درمرحله قبل نمایش داده شد را فراهم نماید. رسید پذیرش درخواست پلمپ دفاترقانونی را چاپ نماید و با دردست داشتن کلیه مدارک مذکوربه اداره پست مراجعه و پاکت مخصوص پلمپ را درخواست نماید. اظهارنامه ومدارک پلمپ دفاتررا داخل پاکت قراردهید، رسید پذیرش را روی آن بچسبانید و بسته را به مامورپست تحویل دهید. رسید پستی را ازمامورپست دریافت کرده، ودوباره به سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد شده وبه قسمت پیگیری درخواست وارد شوید. قسمت بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را تکمیل نمایید.

هزینه پلمپ دفاتر قانونی چقدر است؟ 

پس ازاین پیامکی مبنی برپرداخت هزینه پلمپ را دریافت می کنید، پس ازاینکه پرداخت هزینه شما تایید شد، روال ارسال دفاتر پلمپ صورت می پذیرد وشما کافیست منتظر باشید تا دفاتر پلمپ به دستتان برسد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقیقی شامل موارد زیر است:

– اصل اظهارنامه پلمپ، مهرو امضاء شده دریافتی از سامانه

– تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

– تصویر شناسنامه متقاضی پلمپ دفاتر

– تصویر پروانه کسب یا مجوز فعالیت

– فرم تکمیل شده اظهارنامه

 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی نیز شامل موارد زیراست:

– تصویرکارت ملی مدیرعامل

– اصل اظهارنامه پلمپ، مهروامضاء شده دریافتی از سامانه

– تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

– اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص حقوقی دولتی

بعد از تکمیل مدارک، موسسه باید ظرف حداکثر 20 روز دفاتر پلمپ شده را اخذ نماید.

شرکت های تازه تاسیس حداکثر دو ماه بعد از تاسیس مهلت دارند تا دفاتر پلمپ را از اداره دارایی اخذ نمایند.

 

عوامل رد شدن دفاتر پلمپ شامل موارد ذکرشده است:

– دفاتراز حالت پلمپ خارج شود؛

– فعالیت های مالی به صورت دقیق ثبت نشود؛

– ثبت معاملات در حاشیه صفحه ویا بین سطرها

– دارای قلم خوردگی، خراشیدگی یا استفاده از مواد شیمیایی وجوهرهای شیمیایی

– دفاتربا مداد نوشته شده باشد؛

– اشتباهات ثبت شده اصلاح نگردد؛

– ثبت معاملات برحسب تاریخ وقوع آنها نباشد؛

– حسابهای نقدی و بانکی به صورت بستانکار نشان داده شود؛

– درصورت وجود شعب، خلاصه فعالیت های مالی ثبت نشود؛

– دفاتری که از سال های قبل خالی باشد مورد استفاده قرارگیرد؛

– درصورتی که دفتر مفقود شود، به تقصیر صاحب دفتر

– درصورتی که شرکت برای ثبت فعالیت های خود از نرم افزاراستفاده می کند، آیین نامه و دستورالعمل کار با نرم افزار در دفاترثبت نشده باشد.

موارد رد شدن دفاترپلمپ شده طبق ماده 20 آیین نامه نحوه تنظیم، تحریرو نگه داری دفاتر صورت می پذیرد.

صاحبان دفاترپلمپ درحفظ ونگهداری دفاتر قانونی باید نهایت دقت را باید داشته باشند. درصورتی که به دلیلی دفاتر مفقود یا ازبین

رود، باید ظرف مدت 30 روز، دفاترجدید تهیه وکلیه معاملات مالی درآن وارد نمایید.

 

عواقب عدم ارائه دفاتر پلمپ شامل موارد ذیل است:

– شرکت های بین المللی برای دریافت کارت بازرگانی

– دریافت مفاصا حساب و کد اقتصادی

– برای ارائه اظهارنامه مالیاتی با مشکل مواجه می شوند؛

– باعث علی الراس شدن شرکت می شود.

 

به طور کلی اصطلاح پلمپ دفاتر قانونی یعنی شماره گذاری، درج تاریخ و مهرکردن دفاتر مالیاتی مانند دفتر روزنامه و دفتر کل است. این دفاتر نباید دارای حاشیه نویسی، خط خوردگی و ردیف یا صفحات خالی(سفید) باشند.

سایر خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری ارائه شده توسط این موسسه را بخوانید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پلمپ دفاتر قانونی و یا انجام پلمپ دفاتر میتوانید با شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان تماس حاصل فرمایید.

شماره های تماس:

021-66913667 و 09127926849

 

نویسنده : شیما طاطار

 

 

در این مقاله قصد داریم درباره طبقه بندی موسسات صحبت کنیم. همچنین در ادامه شما را با تعریف هریک از انواع موسسات آشنا خواهیم کرد.

 

 

طبقه بندی موسسات از لحاظ مالکیت

 

 • 1.موسسات بخش عمومی
 • 2.موسسات بخش خصوصی
 • 3.موسسات بخش تعاونی

 

 

طبقه بندی موسسات از لحاظ هدف فعالیت

 

 • 1.موسسات انتفاعی
 • 2.موسسات غیرانتفاعی

 

 

طبقه بندی موسسات از لحاظ نوع فعالیت

 

 • 1.موسسات خدماتی
 • 2.موسسات بازرگانی
 • 3.موسسات تولیدی

 

 

تعریف انواع موسسات

 

1-      موسسات بخش عمومی:

 

واحدها یا سازمان هایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در مالکیت و مدیریت دولت ها ، نهادها و سازمان های عمومی قراردارند، تقریبا تمام نهاد های دولتی در زمره موسسات بخش عمومی قرار می گیرند. درست است که این موسسات عمدتا تحت مالکیت دولت ها هستند ، اما در واقع نهاد های عمومی به همه مردم تعلق دارند و دولت فقط مسولیت حراست و مدیریت این نهاد ها را دارا می باشد.

مانند وزارتخانه ها ، شهرداری ها، بانک های دولتی، سازمان تامین اجتماعی

 

2-      موسسات بخش خصوصی

 

واحد هایی که در مالکیت اشخاص حقیقی و با حقوقی غیر عمومی هستند. به عبارتی مالکیت بخش خصوصی در اختیار دولت ها و بخش عمومی که در بالا ذکر گردید نیست.

این موسسات می توانند یک مالک حقیقی و یا چند مالک حقیقی و یا حقوقی داشته باشند.

 

 

3-      موسسات بخش تعاونی

 

واحد هایی که با کمک و همکاری متقابل عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل شده اند، و به قصد رفع نیاز های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود فعالیت می کنند.

 

 

4-      موسسات انتفاعی

 

موسساتی هستند که به قصد سود به فعالیت های خدماتی ، بازرگانی یا تولیدی می پردازند. در واقع هدف موسسات انتفاعی از فعالیت های گوناگون کسب سود و منفعت اقتصادی در چهارچوب قوانین مربوط به کسب و کار و اقتصاد می باشد.

 

 

5-      موسسات غیر انتفاعی

 

موسساتی هستند که هدف آنها کسب سود نیست، بلکه به منظور دستیابی به هدف هایی که در راستای منافع جامعه است فعالیت می کنند. به عبارتی دیگر هدف موسسات غیر انتفاعی ورای منفعت مالی برای موسسه یا اعضای آن است، البته می تواند منافع مالی نیز داشته باشد، اما هدف اصلی نیست و حتی منافع مالی نیز در جهت اهداف اصلی موسسه دوباره هزینه گردد.

مانند : سازمانهای حلال احمر، شهرداری ها و…

مالکیت موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ممکن است به بخش خصوصی یا عمومی تعلق گیرد.

 

6-      موسسات خدماتی

 

موسساتی هستند که خدماتی را به مشتریان ارائه نموده و در ازای آن کارمزد و یا حق الزحمه دریافت می کنند.

مانند : بانکها، هتل ها، تعمیرگاه ها، موسسات حمل و نقل، موسسات آموزشی و …

 

 

7-      موسسات بازرگانی

 

موسساتی هستند که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند، اینگونه موسسات معمولا در شکل و محتوای کالاهای خریداری شده تغییری ایجاد نمی کنند، یک موسسه بازرگانی می تواند به صورت عمده فروش ویا خرده فروشی باشد.

 

 

8-      موسسات تولیدی

 

این موسسات موتد اولیه را خریداری کرده و به کمک نیروی انسانی، دانش فنی، ماشین آلات و …. آنها را تغییر شکل داده و به محصول تبدیل نموده و به فروش می رسانند.

مانند تولید محصولات غذایی، دارویی، پوشاک و…

در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را به طور خلاصه با برخی وبسایت های بسیار مفید جهت استعلامات مهم و کاربردی و مشاهده سوابق مالیاتی آشنا کنیم.

 

مشاهده سوابق مالیاتی و اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

 

http://evat.ir

این وبسایت سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده می باشد، که یکی از مهمترین بخش های آن بررسی اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده و مشاهده سوابق مالیاتی می باشد.

قبل از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فاکتور خرید، ابتدا لازم است از صحت ثبت نام فروشنده در نظام مالیات بر ارزش افزوده اطمینان حاصل کنید. برای اینکار میتوانید با وارد کردن یکی از مشخصات فروشنده در سایت evat.ir از اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مطمئن شوید.

 

از دیگر امکانات این وبسایت :

 • ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده
 • ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • صدور قبض پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
 • ثبت تقسیطنامه و چک های مالیات و عوارض ارزش افزوده

مشاهده اظهارنامه های مالیات و عوارض های ارزش افزوده

استعلام مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

استعلام فهرست مودیان مالیاتی فاقد اعتبار (بلک لیست)

 

http://evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx

 

برای اینکه فاکتورهای خرید و فروش شما از منظر رسیدگی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مورد پذیرش واقع شود، نام شرکت مورد نظر را در بلک لیست(لیست سیاه دارایی) جستجو کنید و مطمئن شوید آن شرکت در این لیست وجود ندارد.

استعلام مودیان بلک لیست

 

 

 

 

استعلام شناسه ملی شرکت

 

https://ilenc.ssaa.ir

 

گاهی برای صدور فاکتور فروش، همچنین ارسال گزارشات فصلی یا سایر موارد، شناسه ملی شخص حقوقی را ندارید و برای دسترسی سریع به آن، میتوانید با وارد کردن بخشی از مشخصات شرکت، شناسه ملی آن شرکت را دریافت کنید و یا از صحت آن مطمئن شوید.

استعلام شناسه ملی شرکت

 

 

 

 

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی

 

https://cbi.ir/estelamsayad/19689.aspx

 

وقتی چکی را دریافت نمودید، ابتدا شماره صیادی آن را در این سامانه، استعلام کنید.

پس از استعلام، شماره چک و نام صاحب چک به شما نمایش داده میشود، همچنین وضعیت چک را از نظر سفید، زرد، نارنجی،  قهوه ای و قرمز به شما اطلاع میدهد.

استعلام چک صیادی

 

 

 

 

استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی

 

https://exitban.ssaa.ir/

 

برای اینکه از وضعیت ممنوع الخروجی شخصی در اجرای اسناد رسمی اطلاع پیدا کنید میتوانید از این سامانه استفاده نمایید و با وارد کردن مشخصات شخص موردنظر از وضعیت ممنوع الخروجی آگاه شوید.

استعلام ممنوع الخروجی

 

 

 

 

استعلام روزنامه رسمی و آگهی تغییرات شرکت ها

 

http://rrk.ir/news/newslist.aspx

 

هروقت خواستید در مورد مالکیت یک شرکت یا موسسه، تاریخ تاسیس و سایر تغییرات در سرمایه، شرکا، آدرس، موضوع شرکت و….  باخبر شوید میتوانید از سایت روزنامه رسمی کشور استفاده نمایید.

استعلام روزنامه رسمی

 

 

 

 

 

سامانه صحت و دریافت گواهی کد پستی

 

https://epostcode.post.ir/

 

در این وبسایت می توانید از کلیه خدمات مربوط به کد پستی و گواهی مربوط به آن استفاده نمایید.

همچنین میتوانید از صحت آدرس یا کدپستی خود مطمئن شوید،  در عین حال میتوانید از این طریق گواهی کد پستی تهیه نمایید.

استعلام کد و گواهی پستی

 

 

 

 

سامانه استعلام برند تجاری

 

https://ipm.ssaa.ir/_Search/trademark.aspx

 

برای ثبت برند تجاری خود، لازم است ابتدا مطمئن شوید قبلا توسط شخص یا شرکت دیگری ثبت نگردیده، برای این منظور از این آدرس استفاده کنید.

استعلام برند تجاری

 

 

 

 

استعلام صحت اسناد مالکیت

 

https://estate.ssaa.ir/

 

برای استعلام از صحت مالکیت املاک در کشور میتوانید به این سایت مراجعه نمایید.

استعلام صحت اسناد مالکیت

 

 

 

 

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن

 

https://hamta.ntsw.ir

 

در زمان خرید گوشی همراه، حتما از این طریق، از اصالت و قاچاق نبودن آن مطمئن شوید.

استعلام گوشی موبایل

 

 

 

 

استعلام تعداد سرویسهای مشترکین اپراتورهای تلفن همراه

 

https://mobilecount.cra.ir

 

برای اینکه بدانید تا به حال چه تعداد سرویس همراه اول به نام شما ثبت شده است از این سایت استفاده کنید.

استعلام تعداد سرویس تلفن همراه

 

 

 

 

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

 

https://confirm.ssaa.ir/

 

اگر از شخصی سند یا اوراق دفاتر رسمی به دستتان رسید حتما اصالت آن را از طریق این سایت استعلام نمایید.

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

 

 

 

 

 

استعلام خلافی خودرو

 

http://sadadpsp.ir/fa/khalafi

 

برای آگاهی از میزان خلافی خودروی خود از این طریق اقدام نمایید.

استعلام خلافی خودرو

 

 

 

 

 

استعلام سهام عدالت

 

https://pl.sahamedalat.ir/auth/login

 

برای آگاهی یا ثبت نام سهام عدالت از طریق این سامانه عمل کنید.

سامانه استعلام سهام عدالت

 

 

 

 

سامانه مشاهده سوابق بیه شدگان تامین اجتماعی

 

https://www.tamin.ir/News/Item/6506/2/6506.html

 

برای اینکه بدانید تا بحال چه میزان در بیمه تامین اجتماعی سابقه دارید و یا با چه مبالغی و از طرف کدام کارفرما برای شما بیمه ارسال گردیده از این طریق استفاده کنید. سایر مقالات شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان را مطالعه کنید.

سامانه سوابق بیمه تامین اجتماعی

حسابداری پیمانکاری

 

حسابداری پیمانکاری یکی از روش‌‌های خاص حسابداری است که به وسیله بستن قراردادهای پیمانی بین شرکت پیمانکاری و دولت به اجرا در می‌‌آید.

به بیان بهتر، عملیات و پروژه‌‌های عظیمی چون پروژ‌ه‌‌های نفتی، گازی، سدسازی، انتقال نیرو یا حتی پروژه‌‌های کشتی‌‌سازی و بنادر که توسط پیمانکاران آن‌ها اجرا می‌‌شود، یک بخش حسابرسی و مالی دارند که این خدمات به عنوان حسابداری و حسابرسی پیمانکاری به عهده شرکت‌‌های حسابداری واگذار می‌‌شود. همچنین پروژه‌‌های خصوصی دیگری نیز که به صورت پیمانکاری انجام می‌گیرد، قسمت حسابداری مربوط به خود را دارند.

با این اوصاف، شرکت مورد نظر را که عهده‌‌دار انجام عملیات است،‌ می‌‌توان شرکت پیمانکاری قلمداد کرد.

روش واگذاری وظایف و عقد قراردادهای پیمانی از طریق مناقصه‌‌های عمومی یا خصوصی است که شروع به کار شرکت پس از برنده شدن در مناقصه ممکن خواهد بود.

در این مقاله قصد داریم حسابداری پیمانکاری و جزئیات آن را بررسی کنیم.

ارکان پیمانکاری

عملیات پیمانی شامل سه رکن اصلی است که به صورت زیر تبیین می‌‌شوند.

کارفرما

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات پیمانی و بینابینی را به پیمانکار واگذار می‌‌کند و امضا کننده یک طرف قرار داد است.

پیمانکار

پیمانکار نیز می​تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد و طرف دیگر قرارداد است اما این بار وظیفه او اجرای عملیات و به پایان رساندن بخش​های آن است.

قرارداد

قرارداد بخش مهمی در حسابداری پیمانکاری است و نوعی تفاهم و توافق بین پیمانکار و کارفرما است که بندهای آن باعث ایجاد الزام و تعهد به انجام عملیات بین دو طرف پیمانکار و کارفرما می‌‌شود.

در این بین، رکن دیگری را هم می‌‌توان به عنوان عناصر پیمانکاری در نظر گرفت و آن دستگاه نظارتی است.

وظیفه فرد یا افراد نظارتی که توسط خود کارفرما تعیین می‌‌شوند، نظارت روی انجام کارها براساس قرارداد و مفاد آن است و پیمانکار موظف است صورت کارهای انجام شده را به طور مرتب به بخش نظارتی گزارش کند.

وظایف حسابداری پیمانکاری و نحوه ثبت مخارج و هزینه‌ها

در پروژه‌‌های پیمانی، خدمات حسابداری پیمانکاری از کلیدی‌‌ترین رکن‌‌های پیش‌‌برد عملیات و محاسبه سود و زیان پیمانکار است. انجام دقیق هزینه‌‌ها و ثبت و ضبط اسناد و مدارک مورد نیاز مالی، چیزی است که نشان می‌‌دهد پیمانکار در حال سودآوری است یا دچار زیان‌‌دهی شده است.

در حسابداری بازرگانی و مالی پروژه‌‌ها، سه نوع هزینه باید به طور دقیق در حین انجام عملیات ثبت شوند.

 • هزینه‌‌های مستقیم: دستمزدها، هزینه خرید لوازم و مصالح و تجهیزات مورد نیاز
 • هزینه‌‌های غیر مستقیم: هزینه تعمیرات​​، کارگاه‌‌ها یا سایر مواردی که به طور غیرمستقیم در پروژه دخیل بوده‌‌اند.
 • هزینه‌‌های بی‌‌ارتباط: هزینه طراحی ماشین‌‌آلات خاص یا هزینه تحقیق و توسعه

انجام وظایف حسابداری پیمانکاری به دو روش زیر صورت می‌‌گیرد.

حسابداری براساس درصد پیشرفت کار

در این روش شرکت‌‌ها به صورت مرحله‌‌ای و همزمان با پیشرفت کار سود و زیان خود را محاسبه کرده و در دفاتر مربوطه ثبت و ضبط می​کنند.

ایراد این روش در آن است که در صورت تغییر در قیمت و هزینه‌‌ها، محاسبه سود و زیان مراحل بعدی به مشکل بر خواهد خورد. مزیت این روش پیش‌‌برد گام به گام و اطمینان از پای‌‌بند بودن کارفرما به تعهدات خود است.

حسابداری بعد از اتمام پروژه

در این روش حساب سود و زیان پس از انجام تمام یا قسمت اعظم پروژه بررسی می‌‌شود. ایراد آن در بار مالیاتی زیاد خواهد بود که ممکن است با محاسبه یک جای سود به پیمانکار تحمیل شود.

اما این روش حسابداری پیمانکاری مزیتی نیز دارد و آن نیاز نداشتن به انجام پیش‌بینی‌های پیچیده برای تغییر یا نوسان قیمت‌‌ها است.

قرارداد پیمانکاری و ضمانت‌‌نامه‌های مهم

در هر عملیات پیمانکاری، قراردادی مابین پیمانکار و کارفرما بسته می‌شود که طی آن برای انجام تعهدها ضمانت‌‌نامه‌هایی رد و بدل می‌شود.

تسلیم ضمانت‌‌نامه در مرحله انعقاد قرارداد پیمانی و پیش‌برد پیمانکاری قسمت مهمی است که هر کدام از کارفرما یا پیمانکار برای اطمینان از انجام تعهدهای طرف مقابل، آن را مطالبه می‌‌کنند.

در این راستا، ضمانت‌نامه بانکی تعهدی است که پرداخت وجه توافق شده را در قبال انجام کامل یک کار، ضمانت می‌کند.

چند نمونه مهم از این ضمانت‌نامه‌ها به صورت زیر هستند.

 • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
 • ضمانت‌نامه انجام تعهدات
 • ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
 • ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان
 • ضمانت‌نامه حسن انجام خرید
 • ضمانت‌نامه گمرکی
 • ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
حسابداری پیمانکاری چیست؟

مدیریت هزینه‌های پیمانکاری

مهم‌ترین موضوعی که در شرایط پیمانی و حسابداری پیمانکاری مد نظر است کنترل پروژه‌‌ها و مدیریت مالی آن‌ها است چرا که مدیریت و حسابرسی صحیح، امکان تصمیم‌گیری درست را برای کارفرما یا پیمانکار فراهم خواهد کرد. مدیریت هزینه‌‌ها شامل حذف یا تقلیل مواردی است که برای انجام و پیش‌برد امور ضروری نیستند و اقدام به کنار گذاشتن آن‌ها، تأثیر زیادی روی عملکرد سازمان یا شرکت ندارد.

هزینه‌‌های گفته شده در قسمت‌های قبل مانند هزینه دستمزد و نیروی انسانی، جزء مواردی هستند که به طور مستقیم روی پروژه دخیل هستند اما هزینه‌‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توان هزینه‌‌های امور اداری یا تحقیقات را بر شمرد و می‌توان با تقلیل آن هزینه کلی پروژه را کمتر کرد.

تمامی این مبالغ را می‌توان به نحو صحیحی مدیریت کرد که در صورت ثبت دفاتر موسسه حسابداری و گزارش به موقع آن امکان‌پذیر خواهد بود.

بیمه و مالیات در پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری یکی از شاخه‌های حسابداری است که هزینه‌‌ها یا در‌آمدهای بلند مدت در پروژه‌‌های پیمانکاری را بررسی می‌کند، بنابراین توجه به مبحث بیمه و مالیات و محاسبات مربوطه الزامی است.

حسابداری بلند مدت در استاندارد شماره ۹ به تحریر درآمده است و در مورد موضوع بیمه، ماده ۳۸ بیمه در مورد بیمه پیمانکاری تصویب شده است.

براساس این ماده از قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است میزان ۵ درصد ناخالص از هر صورت وضعیت را کسر و نزد خود نگه دارد. طبق این قانون ۵ درصد به علاوه آخرین قسط پیمانکار نزد کارفرما نگه داشته می‌شود تا زمانی که مفاصا حساب پیمانکار توسط تأمین اجتماعی صادر شود.

همچنین در مورد حق بیمه پیمانی که در حسابداری پیمانکاری مد نظر است، می‌توان گفت موارد به شرح زیر است.

 • این میزان در مورد قراردادهای پیمانکاری اجرایی در کل ۶ درصد ناخالص کارکرد و ۶ دهم درصد بیمه بیکاری است. از این حق بیمه ۱.۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما است.
 • حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای ۱۴ درصد ناخالص کارکرد به علاوه ۱.۶ درصد بیمه بیکاری است. میزان ۳.۶ درصد سهم پیمانکار و ۱۲ درصد سهم کارفرما است.

مالیات تعیین شده در مورد عملیات پیمانکاری که به دو شکل خواهد بود، به صورت زیر است. جمع‌آوری اسناد و مدارک و صورت وضعیت‌های مالی مهم‌ترین بخش در موضوع مالیات پیمانکاری است.

مالیات مقطوع

مالیات مقطوع که باید مدارک آن در حسابداری پیمانکاری ثبت و ضبط شوند، از نوع تکلیفی است و در صورتی که مبلغ پیمان از ده میلیون ریال بیشتر باشد، کارفرماها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های عام‌المنفعه و شرکت‌ها موظف هستند از محل پرداختی پیمانکاران مانند کار ساختمانی، تأسیسات فنی و… مقدار ۵.۵ درصد کسر و به حساب تعیین شده دارایی واریز کنند.

مالیات بر در‌آمد

این مالیات که در قانون مالیات‌های مستقیم به آن اشاره شده است و اسناد و مدارک آن توسط موسسه حسابداری و مالیاتی ثبت می‌شود، به دو جزء ۴ درصد قطعی و ۱.۵ درصد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات پیمانکار تقسیم می‌شود.

همچنین در مورد مالیات‌ها در قرارداد پیمانی که باید در حسابداری پیمانکاری محاسبه شود، این مالیات تعلق گرفته در صورتی که قرارداد مورد نظر به صورت مشاوره‌ای باشد، میزان ۱۰ درصد خواهد بود.

 

 

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

تسعیر ارز چیست

موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد در این مقاله شما عزیزان را با تسعیر ارز ، چگونگی و مفهوم آن آ اشنا کند.

 

با پیشرفت فناوری‌های نوین ارتباطی و امکان ثبت معاملات خارجی توسط شرکت‌های تجاری، در عمل مسئله جدیدی به نام تبدیل واحدهای پولی به یکدیگر به وجود می‌آید.

شرکت‌های زیادی در اقتصاد حضور دارند که عملیات دادوستد کالا یا خدمات آن‌ها توسط ارز یا همان پول کشور ثانویه انجام می‌گیرد.

این معاملات انجام شده با ارز واسطه را معاملات ارزی می‌گویند. در این صورت اگر معاملات شرکت با نرخ ریال انجام بگیرد، نیاز است معاملات از ارز به ریال تبدیل شوند که این تبدیل نرخ ارز به ریال رایج کشور را تسعیر ارز می‌گویند.

در لغت‌نامه دهخدا تسعیر به معنای نرخ نهادن و قیمت‌گذاری است. تسعیر فرآیندی است که در آن معاملات مالی ارزی براساس واحد پول گزارشگری بیان می‌شود.

می‌توان با ذکر مثالی عملیات تسعیر را بهتر بیان کرد. اگر شرکتی برای خرید یا فروش یک کالا، از شرکتی واقع در خارج از کشور مبلغ ارزی هزار دلار دریافت کند یا این مبلغ را پرداخت کند، ثبت مقادیر به ریال در تاریخ انجام معامله و حساب سود و زیان آن جزئی از عملیات تسعیر ارز خواهد بود.

نرخ تسعیر ارز چیست؟

نرخ تسعیر در ‌واقع همان معادل واحد پولی برای ارز مورد نظر است. در صورتی که هر دلار در ایران معادل ۱۰ هزار تومان باشد، نرخ تسعیر در زمان اعمال تبدیل و ثبت دفتری برابر با ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

باید دقت داشت، زمانی که از تسعیر ارزها صحبت می‌کنیم حتما باید دو واحد پولی متعلق به دو کشور جداگانه باشند. برای مثال تبدیل ریال ایران به تومان به عنوان تسعیر تلقی نمی‌شود، چون هر دو مربوط به واحد پولی یک کشور است.

ثبت حسابداری دفاتر

معاملات مبتنی بر تسعیر ارز باید به طور دقیق در دفاتر مربوطه ثبت شوند. اولین کار برای ثبت حسابداری تسعیر، ثبت اولیه معامله ارزی براساس نرخ ارز و ریال در زمان انجام معامله است. نوع معامله خرید یا فروش نیز باید در زمان ثبت اولیه ذکر شود.

برای مثال در صورتی که شرکت ایرانی با یک شرکت انگلیسی معامله‌ای براساس دلار انجام داده باشد و نرخ دلار در زمان انجام معامله ۱۰ هزار تومان باشد، ثبت اولیه تسعیر ارز برای معامله یک کالا به قیمت ۲ دلار به صورت زیر است.

 • تاریخ: ۱/۱۰/۱۳۹۸
 • قیمت فروش: ۱۰۰۰۰*۲ = ۲۰ هزار تومان
 • بابت فروش کالا به مبلغ ۲ دلار به شرکت انگلیسی
 • قیمت دلار: ۱۰ هزار تومان

در قدم بعدی زمانی که موعد دریافت وجه از شرکت خرید کننده می‌رسد و نرخ ارز با رشد ۲۰ درصدی یا ۲ هزار تومانی روبه‌رو شده است، ثبت دریافتی در دفاتر حسابداری به صورت زیر خواهد بود.

 • تاریخ :۱/۱/۱۳۹۹
 • حساب دریافتی: ۱۲۰۰۰*۲ = ۲۴ هزار تومان
 • قیمت دلار: ۱۲ هزار تومان
 • سود نهایی تسعیر (۱۰۰۰۰-۱۲۰۰۰) * ۲ = ۴۰۰۰ تومان

در واقع این وظیفه حسابدار است تا سود یا زیان ناشی از تسعیر را در دفاتر ثبت حسابداری تسعیر ارز بیان کند.

تسعیر ارز به چه معنیست

سود و زیان ناشی از تبدیل ارزها

با توجه به نبود ثبات برای نرخ ارز در کشور، وجود سود و زیان ناشی از تبدیل قیمت ارز یا همان تسعیر در هنگام معاملات بین‌المللی اجتناب‌نا‌پذیر است. با توجه به محاسبات انجام شده در قسمت قبل می‌توان فهمید، تغییر قیمت ارز پس از انجام معامله کالا یا خدمات ممکن است ضررهای زیادی به شرکت تحمیل کند که این مورد به طور مستقیم با میزان تورم رابطه دارد.

در مقابل، نوسان نرخ ارز امکان سودآوری بسیاری را نیز برای فروش یک کالا به همراه خواهد داشت که این مهم با توجه به سیاست‌گذاری صحیح قابل دسترسی است.

روش‌های تسعیر ارز

تسعیر ارز یکی از عملیات‌های بسیار مهم در حرفه حسابداری است که وظیفه آن تبدیل دو واحد پولی به همدیگر براساس نرخ روز است. واحد پول اصلی را واحد پول گزارشگری می‌نامند که همان واحد پول ایران است و واحد پول ثانویه به عنوان ارز شناخته می‌شود.

برای محاسبه تسعیر در ایران، سه روش کلی وجود دارد که هر کدام دقت معینی دارند.

ثبت سالانه

در این روش که با در نظر گرفتن یک نرخ ثابت سالانه برای ارز انجام می‌گیرد، تفاوت سود و زیان حاصل از تسعیر ارز در پایان سال محاسبه می‌شود. در‌ واقع تمامی معاملات با یک قیمت ثابت به ثبت می‌رسند و در پایان سال کل تفاوت‌ها حسابرسی می‌شوند ولی به دلیل وجود نوسان زیاد ارز در بازار ایران، محاسبه سالانه تسعیر معقول نخواهد بود و به نفع شرکت نیست.

ثبت ماهانه

در این روش دقت نسبت به محاسبه سالانه بیشتر خواهد بود اما همچنان نمی‌توان آن را کامل دانست.

در محاسبه میزان تسعیر ماهانه، یک بازه زمانی مشخص یا یک دوره ماهانه در نظر گرفته می‌شود و برای ثبت‌های دفاتر حسابداری طی این مدت، نرخ ارز ثابت تلقی می‌شود.

ثبت روزانه

دقیق‌ترین روش برای ثبت معاملات ارزی، محاسبه تسعیر ارز به صورت روزانه است که در آن نرخ ارز و واحد پول گزارشگری به صورت روزانه تعیین می‌شود و بازار روزانه معاملات ارزی در آن دخیل است.

به این صورت می‌توان به حساب سود و زیان در هر روز مراجعه کرد و در صورت نیاز سیاست‌های مالی بیشتری را پیش‌بینی کرد.

در مورد شرکت‌های بین‌المللی تجاری که تکیه زیادی روی واردات و صادرات کالا دارند، تورم و نوسان‌های موجود روی نرخ ارز به طور مستقیم روی سود و زیان شرکت دخیل هستند.

در صورت دقیق نبودن محاسبات تسعیر ارز در این نوع شرکت‌ها که براساس استانداردهای حسابداری روز انجام می‌شوند، همچنین استفاده از افراد کم‌تجربه در موضوع تسعیر ارزهای خارجی، نمی‌توان دید صحیحی از معاملات ارزی و سودآوری یا زیان‌دهی آن به دست آورد. اهمیت این موضوع در کشور ایران که نرخ ارز در آن ثبات درستی ندارد، دوچندان است.

استاندارد حسابداری شماره ۱۶

برای محاسبه نرخ تسعیر ارز، استاندارد شماره ۱۶ حسابداری تبیین شده است که در سال ۹۱ تصویب شد و کار آن نظارت بر آثار تغییر در نرخ ارز است.

این استاندارد به طور ویژه‌ای در نرم افزار حسابداری برای تحلیل تفاوت تسعیر ارز به کار گرفته می‌شود.

استاندارد شماره ۱۶ یکی از مهم‌ترین استانداردهای حسابداری است که جایگزین استاندارد حسابداری قبلی شد و برای تهیه صورت‌های مالی، پایبند بودن به آن جزء الزامات عملیات حسابرسی تجاری از طریق تجارت ارزی است.

از اصلی‌ترین دلایل تغییر استاندارد قدیمی با نوع جدید آن، هماهنگی بیشتر با قوانین بین‌المللی حسابداری معاملات ارزی بود که با به کارگیری آن، نحوه نمایش و بیان صورت‌های مالی تجارت در شرکت‌های بین‌المللی بهبود می‌یابد.

دامنه کاربرد

الزامات درج شده در این استاندارد باید در موارد زیر به کار گرفته شوند.

 • حسابداری معاملات و مانده حساب‌های ارزی
 • تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی عملیات تجاری خارجی که از طریق تلفیق، ارزش ویژه یا ارزش ویژه ناخالص در صورت‌های مالی نشان داده می‌شوند.
 • تسعیر نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت تجاری به واحد پول گزارشگری

همچنین براساس این استاندارد مواردی که باید در ترازنامه تسعیر ارز درج شوند، به صورت زیر هستند.

 • اقلام پولی: وجه نقد و دارایی‌ها یا بدهی‌ها که قرار است با مبلغ معینی دریافت یا پرداخت شوند. برای مثال موجودی، سپرده کوتاه مدت و اوراق مشارکت جزو این اقلام هستند.

اقلام غیرپولی: این اقلام درزمانی که معامله ارزی انجام می‌شود، محاسبه شده و در صورت‌های تسعیر قرار می‌گیرند که موجودی کالا از این دسته است.

 

اگر این مقاله برایتان مفید بوده توصیه می کنیم مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

انواع شرکتها در ایران

 

در این مقاله، شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد تا انواع شرکت ها در ایران را به شما بزرگواران معرفی نماید.

در قانون تجارت، انواع شرکت​ها با توجه به تعداد اعضای آن و میزان سرمایه یا سهام عام و خاص دسته​بندی می​شوند. درآمد صافی این شرکت​ها پس از کسر معافیت​ها و هزینه​ های قابل قبول قانونی،‌ مشمول مالیات می​شوند.

شرکت تجاری در تعریف قانون مدنی ماده ۵۷۱ عبارت است از اجتماع حقوق مالک‌های متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. این تعریف را می​توان به بیان بهتری توضیح داد، موسسه تجاری قراردادی است بین یک یا چند نفر برای استفاده از دارایی​ها به منظور ایجاد سرمایه و منفعت مستقل که این شرکا در حساب سود و زیان حاصل از دارایی​ها و سرمایه آورده با هم شریک هستند.

در قانون مالیات های مستقیم کشور برای درآمدهای انواع شرکت​ ها که از مشاغل و شرکت​های تجاری و اقتصادی حاصل می​شود، مالیات تعیین شده است. در این مقاله انواع شرکت​ها و مالیات تعیین شده برای آن را بیان می​کنیم.

انواع شرکت‌های قانونی

برای شروع هر فعالیت یا کسب و کار اقتصادی، هفت نوع از شرکت​های قانونی قابل ثبت هستند که براساس قانون تجارت دسته‌بندی می‌شوند و در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرکت سهامی

در ابتدا باید گفت شرکت سهامی خود به دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم​ بندی می​شود. شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به صورت سهام تقسیم شده و در اختیار صاحبان این سهام قرار گرفته است. مسئولیت هر کدام از سهام​داران نیز، با توجه به مقدار سهم آن‌ها از سرمایه کل است.

سهامی عام یکی از انواع شرکت​ ها است که باید حداقل ۵ نفر یا بیشتر سهام​دار داشته باشد و حداقل ۵۱ درصد از سرمایه آن به صورت عام در اختیار خرید مردم قرار بگیرد. در مقابل سهامی عام، سهامی خاص قرار دارد که حداقل ۳ نفر سهام‌دار دارد و صاحبان آن به طور انحصاری خود موسسان هستند.

شرکت با مسئولیت محدود

این دسته یکی از شرکت​ها است که در آن دو شریک یا بیشتر به منظور فعالیت تجاری و به اندازه سرمایه آورده خود، مسئولیت دیون و تعهدات را بر عهده دارند. تفاوت این نوع موسسه‌ها انواع شرکت​ ها به ویژه همکاری سهامی در آن است که در مواقع بروز مشکلات، هر شریک تنها سرمایه خود را از دست می​دهد و فرد طلب​کار حقی برای تأمین طلب خود را از اموال شخصی شرکا ندارد. همچنین می​توان شرکت با مسئولیت محدود را تنها با دو نفر تاسیس کرد.

شرکت تضامنی

همکاری تضامنی نوعی از شرکت​ها است که شرکا برای مقاصد تجاری آن را تاسیس می​کنند. در همکاری تضامنی در مواقعی که مشکلات اقتصادی برای انواع شرکت​ها به وجود بیاید و سرمایه برای ادای دیون و قرض​ها کافی نباشد، هر یک از شرکا باید مسئول پاسخگویی و پرداخت تمام قرض و تعهدات باشند.

به بیان بهتر می​توان گفت در صورت به مشکل خوردن شرکت تضامنی و بدهکار بودن آن، در صورتی که یک فرد مدرکی را دال بر بستانکار بودن در دست داشته باشد، می​تواند مدعی وصول کامل آن از هر یک از شرکا باشد، بدون توجه به این که مقدار سهم آن شریک چقدر است.

شرکت مختلط سهامی

گونه‌ای از انواع شرکت​ ها، شرکت‌های سهامی مختلط است که در آن دو نوع شریک به صورت تضامنی و سهامی وجود دارند. شرکای تضامنی مسئول تمامی بدهی پس از به مشکل خوردن آن هستند در صورتی که شرکای سهامی به اندازه سهم خود در این مشکلات دخیل خواهند بود. به عبارت دیگر این نوع شرکت ترکیبی از سهامی و تضامنی است.

شرکت مختلط غیر سهامی

همکاری مختلط غیر سهامی یکی از شراکت‌های اقتصادی است که مسئولیت​ها در آن مشابه مختلط سهامی است با این تفاوت که در آن سهمی به صورت عمومی منتشر نمی​شود. این نوع شرکت به وسیله چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک تضامنی تشکیل می​شود که شرکای تضامنی مسئول تمام بدهی یا حتی بیشتر از آن هستند.

 

توصیه می کنیم مقاله مشاوره مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

معرفی انواع مختلف شرکت

شرکت نسبی

شرکت نسبی یکی از انواع شرکت​ها به صورت تجاری و اقتصادی است که توسط دو یا چند نفر شریک و بدون عرضه عمومی سهام تشکیل می​شود. در شرکت نسبی شرکا به نسبت سهم خود مسئول پرداخت دیون و بدهی​ها هستند. برخلاف موسسه تضامنی که هر یک از ضامن​ها باید مسئول تمام قرض​ها باشند، در شرکت نسبی سهم هر مؤسس تعیین کننده میزان مسئولیت وی از دیون و قرض‌ها است.

شرکت تعاونی

این نوع با هدف همکاری افراد و تجمیع توان کسانی که به تنهایی قادر به انجام کاری نیستند،‌ تاسیس می​شود. در شرکت تعاونی بدون توجه به میزان سرمایه، هر عضو می​تواند نقش اصلی را بر عهده بگیرد و مسئولیت ایفا کند.

انواع شرکت​ ها به صورت تعاونی خود به دو صورت عام و خاص وجود دارند و در تعاونی عام هر فرد از جامعه قادر به عضو شدن است، در حالی که در تعاونی خاص، اعضا از بین قشر خاصی مانند دانشجویان، نویسندگان و … انتخاب می​شوند.

دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی توسط حسابرسان و حسابداران یکی از ملزومات قانونی برای شرکت​های مشمول مالیات است.

در این دفاتر باید صورت هزینه​ های سالانه انواع شرکت​ها درج شود تا به عنوان مدرک و سند برای بررسی​های مالیاتی در زمان خود بازبینی شوند.

دفاتر قانونی کل، روزنامه و مشاغل انواع این دفاتر هستند که تنظیم دقیق صورت​ها و هزینه‌های مالی در آن الزامی است تا ضریب رد توسط ماموران را تقلیل دهد.

خوداظهاری و مطابق بودن اطلاعات موجود در این دفترها چیزی است که منجر به پذیرفته شدن هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی خواهد شد.

آماده نکردن این دفاتر قانونی منجر به جریمه های مالیات شرکتها می​شود که در قانون مالیات​های مستقیم به طور صریح به آن اشاره شده است. یکی از این جریمه​ها، محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی جرایم انواع شرکت​ها در سال مالی است.

کد اقتصادی چیست؟

اهمیت دریافت کد اقتصادی برای موضوع مالیات شرکتها بسیار حیاتی قلمداد می‌شود. این کد شماره​ای دوازده رقمی است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید کننده کالا یا خدمات، اختصاص داده می​شود و هدف از آن شناسایی شرکت​ها در سازمان امور مالیاتی است.

بنابر قانون مالیاتی تمامی شرکت​های ثبت شده تجاری ملزم به دریافت این شماره اقتصادی هستند.

ضرورت دریافت کد اقتصادی برای انواع شرکت​ها برای این است که اقدام نکردن برای دریافت و نداشتن آن ممکن است جریمه​ ها و تبعاتی را به دنبال داشته باشد و از عقد قراردادهای پرسود تجاری جلوگیری کند چرا که در مراحل بستن یک قرارداد تجاری وجود این کد الزامی است.

مالیات اشخاص حقوقی

تمامی شرکت​های تجاری داخلی و خارجی، دولتی، عمومی، موسسه​ ها، شعب بانکی و وزارت​خانه ​ها که مجوز فعالیت آن‌ها به صورت ثبت شده است، به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌شوند و طبق قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت مالیات اشخاص حقوقی هستند. میزان این مالیات براساس ماده ۱۰۵، پس از کسر زیان​ها و معافیت​های قانونی ۲۵ درصد است.

در‌واقع مالیات برای انواع شرکت​ها و اشخاص حقوقی برای در‌آمد آن‌ها، کل فروش کالا و خدمات اضافه آن است که پس از بررسی و کسر هزینه‌ های قابل قبول و معافیت​ها توسط ماموران مالیاتی، به اشخاص حقوقی تعلق می​گیرد.

اشخاص حقوقی نام برده شده موظف هستند حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی، ترازنامه و حساب سود و زیان خود را براساس دفاتر، مدارک و مستندات قانونی به محل امور مالیاتی منطقه خود تسلیم کنند و پس از بررسی توسط ماموران، مالیات تعیین شده را پرداخت کنند.

همچنین اداره امور مالیاتی، براساس قانون موظف است به​ اعتراض مودیان رسیدگی کرده و در صورت درخواست، جلسات حل اختلاف را تشکیل دهد.

مالیات اشخاص حقیقی

در تعریف اشخاص حقیقی می​توان به سادگی گفت، هر فرد جامعه که در انواع شرکت‌ها مشغول به کار است، یک شخص حقیقی محسوب می​شود.

در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، میزان مالیات اشخاص حقیقی به صورت زیر بیان می​شود.

 • برای در‌آمد تا ۵۰ میلیون تومان سالانه به میزان ۱۵ درصد
 • برای در‌آمد بین ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان سالانه به میزان ۲۰ درصد
 • برای در‌آمد بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سالانه به میزان ۲۵ درصد

در ضمن، این مالیات​ها ممکن است مشمول بعضی از معافیت​ها شوند که به طور سالانه با تصویب مجلس اجرایی می​شود.

در این مقاله تلاش کردیم شما را با انواع شرکت‌ها و شرح شرایط هر یک از آن‌ها آشنا کنیم. ثبت شرکت در ایران فرایند پیچیده و دشواری ندارد و هر فردی که واجد شرایط باشد می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

پیشنهاد می شود اگر این مقاله را پسندیدید حتما مقاله تنظیم و ارسال لیست بیمه را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

راهنمای انتخاب نرم افزار حسابداری

 

در این مقاله شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان سعی دارد راهنمای مناسبی جهت انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب به شما خوبان ارائه دهد.

برای یک شرکت تجاری و اقتصادی، احتمالا حسابرسی هزینه‌ها و کنترل اسناد حسابداری بدون وجود یک دستیار نرم‌افزاری قدرتمند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

حقیقت و واقعیت موجود در شرایط کنونی، استفاده از نرم افزار حسابداری را به جای درگیر شدن با اسناد و مدارک کاغذی،‌ اجتناب‌نا‌پذیر می‌کند.

البته اسناد اداری و مدارک مرتبط با هزینه‌ها و حساب سود و زیان باید به صورت دفتری ثبت و ضبط شوند، اما در بعضی از مواقع بهره بردن از فناوری برای پیش‌برد آسان و پرسرعت امور، به نفع کارکنان و منافع کلی شرکت تجاری است.

برنامه حسابداری  چیست؟

برای تعریف برنامه حسابداری، می‌توان بیان ساده‌ای را از این امکان قدرتمند رایانه‌ای ارائه کرد. برنامه حسابداری یا حسابرسی مالی به دستورات از قبل نوشته شده کامپیوتری گفته می‌شود که اطلاعات حساس مالی شرکت یا سازمان مربوطه را ذخیره‌سازی می‌کنند.

این نرم‌افزارهای کنترل اسناد حسابداری، با توجه به نوع طراحی و قابلیت‌های تعبیه شده در آن‌ها، قادرند علاوه بر ذخیره‌سازی امن اطلاعات حساس، روی آن‌ها پردازش‌های مختلفی را نیز انجام دهند.

در عصر فناوری کنونی آشنایی با نرم افزار حسابداری که برای آسان و سریع کردن کارهای حسابرسی، طراحی و ساخته شده است، می‌تواند منجر به جهش بزرگی در پیشرفت شغلی و کاهش هزینه‌ها شود. در این مطلب، به معرفی این ابزارهای مفید می‌پردازیم.

دلایل استفاده از نرم افزار حسابداری و تحلیل مالی

دلایل متعددی برای استفاده از ابزارهای کامپیوتری حسابرسی وجود دارد. مهم‌ترین دلایل استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری به شرح زیر است.

دقت در محاسبات

مطمئنا در صورت اعمال ورودی صحیح، دقت خروجی یک برنامه پردازشی کامپیوتری بیش از تحلیل‌های انسانی است. محاسبات حسابرسی که به صورت دستی انجام می‌شوند، شامل بسیاری از فرمول‌ها و عملیات ریاضی مختلف هستند.

در این بین وجود یک خطا در محاسبه، ممکن است صحت خروجی‌ها را با مشکل مواجه کند که می‌توان با یک نرم‌افزار باکیفیت این مشکل را برطرف کرد.

سرعت در انجام کارها

رایانه‌های امروزی از سرعت پردازشی بالایی برخوردارند و این سرعت بسیار، چیزی است که در تحلیل اطلاعات پیچیده حسابداری چاره‌ساز خواهد بود.

انجام کارهای تحلیلی توسط انسان با محدودیت‌هایی مواجه است اما یک نرم‌افزار قادر است، تحلیل‌های متعدد و چندگانه‌ای را تنها در چند ثانیه ارائه دهد.

کاهش هزینه‌های حسابداری

افزایش سرعت تحلیل و پردازش اطلاعات مالی در عمل زمان مورد نیاز برای عملیات حسابداری را کاهش می‌دهد.

یعنی مدت زمان و عملیات کمتری برای انجام عملیات نیاز خواهد بود که با این کار خود به خود ساعات کاری کمتر شده و در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود.

امکانات کاربردی

قابلیت‌های بسیاری که یک سیستم نرم افزار حسابداری در اختیار کاربر قرار می‌دهد، فراتر از حد تصور است. به بیان دیگر،‌ می‌توان با طراحی مناسب نرم‌افزار کامپیوتری، هر ویژگی را که برای یک حسابدار شرکت مورد نیاز است فراهم کرد.

این ویژگی‌ها شامل ارائه انواع گزارش‌ها، ویژگی گرافیکی مناسب، امنیت و… هستند.

 

پیشنهاد می کنیم مقاله جرائم مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب

ویژگی های نرم افزار حسابداری

برای انتخاب یک نرم‌افزار خوب که قابلیت اتکای زیادی داشته باشد و در عین حال قدرتمند عمل کند، می‌توان ویژگی‌های زیر را در آن جست‌و‌جو کرد.

امنیت بالای اطلاعات ذخیره شده

به طور قطع، امنیت اطلاعات ذخیره شده در برنامه حسابداری مهم‌ترین رکن آن است.

در صورت کم کاری شرکت‌های توسعه‌ دهنده نرم‌افزار روی موضوع امنیت، ضررهای جبران ناپذیری به شرکت استفاده کننده وارد خواهد شد.

با استفاده از یک نرم‌افزار غیرامن، ممکن است اطلاعات خصوصی شرکت در اختیار سایر افراد قرار گیرد.

تهیه نسخه پشتیبان از عملیات حسابداری، یکی از نکات مهم در حفظ امنیت اطلاعات نرم‌افزار است که باید در آن فراهم شود.

ارائه گزارش‌های متعدد و تحلیلی

مزیت مهمی که در ابزارهای حسابداری رایانه‌ای ارائه شده است، امکان فراهم کردن تحلیل‌های مختلف و با‌ ارزش مالی است.

در نرم‌افزارهای پیشرفته حتی امکان محاسبه هزینه‌هایی مانند مالیات وجود دارد که این ویژگی کار حسابداران را آسان کرده است.

تحلیل‌های مالی نقش اساسی را در پیش‌برد سیاست‌های شرکتی و پیشرفت اقتصادی ایفا می‌کنند.

نبود این گونه ویژگی‌ها در نرم افزار حسابداری، ممکن است رؤسای شرکت را از مزیت مهمی به نام امکان سیاست‌گذاری اقتصادی محروم کند.

رابط کاربری آسان و حرفه‌ای

یک برنامه حسابداری باید با رابط کاربری حرفه‌ای طراحی شده باشد و باید در عین حال که از نظر گرافیکی مناسب است، کاربری آسانی را فراهم کند.

ویژگی‌های بصری و گرافیکی که شامل ارائه انواع نمودار و تحلیل‌های نموداری هستند، دید خوبی را از وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای شرکت فراهم خواهند کرد.

طراحی کامل و جامع براساس نیازهای شرکتی

عملیات حسابداری شرکت‌ها شامل انواع هزینه‌ها، دریافت و ثبت چک‌ها، کنترل حساب‌های بانکی، وضعیت خریدوفروش و بسیاری از امور مالی دیگر است.

انتظار یک حسابدار از نرم افزار حسابداری خود، کامل بودن آن است تا در صورت استفاده از آن نیازی به مراجعه به نرم‌افزارهای دیگر نباشد.

قیمت و پشتیبانی مناسب

قیمت نرم‌افزارهای تحلیل مالی همواره مورد بحث است و این مورد معمولا با توجه به تعدد امکانات ارائه شده در آن سنجیده می‌شود.

هر شرکتی انتظار دارد براساس میزان هزینه‌ای که صرف می‌کند، امکانات و پشتیبانی پس از فروش مناسب دریافت کند.

ویژگی پشتیبانی نرم‌افزاری اصل مهمی است چرا که در صورت بروز مشکلات نرم‌افزاری، شرکت‌های توسعه‌دهنده باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند و حتی مشکل به وجود آمده را برطرف کنند.

انواع نرم‌افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری براساس تقاضا و محل استفاده آن، از ویرایش‌های بسیار ساده تا انواع پیشرفته وجود دارد.

پیشرفته‌ترین ابزارهای رایانه‌ای حسابداری در سازمان‌ها، تولیدی‌ها و حتی بخش‌های صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند که مطمئنا این مدل‌ها باید دارای سرعت و قدرت فزاینده‌ای باشند.

نرم‌افزارهای حسابداری با توجه به محل کاربرد شامل موارد زیر هستند که هر کدام از آن‌ها باید براساس ویژگی مورد نیاز این محل‌ها طراحی شده باشند.

 • نرم‌افزار شرکتی
 • نرم‌افزار فروشگاهی
 • نرم‌افزار انبار
 • نرم‌افزار خریدوفروش
 • نرم‌افزار دریافت و پرداخت چک
 • نرم‌افزار تولیدی و ثبت سفارش‌ها
 • نرم‌افزار مالیاتی

چند عدد از ابزارهای حسابداری معروف و متداول به شرح زیر است.

نرم افزار سپیدار سیستم

سپیدار سیستم یکی از معروف‌ترین تولید کنندگان نرم افزار حسابداری شرکتی است که محصول ویژه خود را با نام دشت عرضه کرده است.

شرکت سازنده، این برنامه کامل را با کاربری ساده و در عین حال قدرتمند طراحی کرده است.

علاوه بر وجود سیستم پایه حسابداری، محصول این شرکت دارای افزونه‌های بسیاری برای تامین نیازهای محاسبات مالی مانند حقوق و دستمزد، خریدوفروش، پیمانکاری و سیستم حسابداری بازرگانی و انبار است.

نرم افزار هلو

سیستم حسابداری و تحلیل مالی هلو، نامی آشنا در حوزه نرم افزار حسابداری است.

شرکت مهندسی نرم افزار هلو بیش از ۲۰ سال در ارائه خدمات حسابداری و مشاوره آن تجربه دارد و محصولات این شرکت بیش از ۲۰۰ گروه شغلی را شامل می‌شوند.

محصول شرکت هلو علاوه بر پشتیبانی از بخش شرکتی و حسابداری بازرگانی برای بخش‌های فروشگاهی، تولیدی و صنعتی نیز کاربرد دارد که مزیت مهم آن عرضه برنامه مالی برای دستگاه‌های قابل حمل مانند تلفن همراه است.

نرم افزار محک

محک نیز از جمله شرکت‌های موفق توسعه دهنده ابزارهای تحلیل مالی است که طی ده سال سابقه خود توانسته است راهکارهای عملی و مناسبی برای حسابرسی گروه‌های شغلی مختلف ارائه کند.

محصولات نرم افزار حسابداری این شرکت، علاوه بر حضور قدرتمند در حوزه فروشگاهی، شرکتی و تولیدی برآورده کننده نیازهای اشخاص نیز هست چرا که نرم افزار کیف پول رایگان آن، محبوبیت زیادی بین کاربران تلفن‌های هوشمند دارد.

حسابداری آنلاین

با ظهور و پیشرفت دنیای اینترنت، شرکت‌های مختلف نیز با توجه به ایجاد درخواست مشتریان، به سمت ارائه خدمات نرم‌افزاری خود به صورت حسابداری آنلاین می‌روند.

این تلاش برای توسعه ابزارهای حسابداری تحت وب به دلیل در دسترس بودن امکانات آنلاین نرم‌افزاری بدون محدودیت مکانی و زمانی است.

حسابداری اینترنتی که با نام ابری هم شناخته می‌شود، امکان استفاده از نرم افزار حسابداری موجود در سیستم شرکت و موسسه را از محلی دیگری مانند منزل فراهم می‌کند.

نکته جالب اینجا است که در صورت همسان‌سازی ابری برنامه موجود در محل کار به صورت اینترنتی، نیازی به نصب دوباره نرم‌افزار در منزل وجود ندارد و تنها با استفاده از مرورگر وب، می‌توان عملیات مالی مورد نظر را انجام داد.

مزیت‌های حسابداری آنلاین به صورت زیر هستند.

 • امکان استفاده از هر جای دنیا و تنها با استفاده از مرورگر و اینترنت
 • امکان ارتباط لحظه‌ای مسئول حسابدار با رئیس موسسه یا شرکت
 • امکان دسترسی به اطلاعات موجود در نرم افزار حسابداری با استفاده از ابزارهای مختلف مانند تلفن همراه، تبلت و…
 • امکان به اشتراک گذاری همزمان اطلاعات شعب فروشگاهی یا دفاتر مختلف موسسه
 • هزینه کمتر حسابداری اینترنتی نسبت به تهیه ابزارهای کامپیوتری

در کنار این ویژگی‌ها، معایبی هم برای این نوع حسابرسی قابل ذکر است.

 • قدرت کم در طولانی مدت
 • هزینه‌های ادامه‌دار برای استفاده
 • آسیب‌پذیری در مقابل خطرات امنیتی اینترنتی

اگر از این مقاله رضایت داشته اید توصیه می کنیم مقاله معاملات فصلی را نیز مطالعه نمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

لیست بیمه

 

در این مقاله شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد در مورد چگونگی تنظیم و ارسال لیست بیمه توضیحاتی ارائه دهد.

 

مدیران شرکت‌های بزرگ و کوچک موظف‌ هستند برای کارمندان خود بیمه پرداخت کنند. این کار در گذشته به صورت دستی و تکمیل فرم بیمه توسط پشتیبانی واحد مالی انجام می‌گرفت که کاری زمان‌بر بود و خطاهای بسیاری داشت؛ اما امروزه تنظیم لیست بیمه به صورت اینترنتی انجام می‌گیرد. لیست بیمه در آخر ماه و سر موعد مقرر ارسال می‌شود و در صورت تأخیر، جریمه‌هایی را برای شرکت به همراه دارد.

 

لیست بیمه چگونه ارسال می‌شود؟

شرکت‌ها باید لیست بیمه خود را که شامل تمام کارمندان و کارگران است، به صورت ماهانه ارسال کنند.

این لیست‌ها امروز به صورت اینترنتی برای اداره بیمه ارسال می‌شود و بسیار راحت و دقیق است. نرم‌افزارهای زیادی برای این کار وجود دارد. البته در روش اینترنتی، همان فرم بیمه برای کارمندان تنظیم می‌شود و فقط ارسال آن به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

در این لیست اطلاعات تمام کارمندان و افرادی که از شرکت حقوق دریافت می‌کنند، ثبت شده و میزان حق بیمه برای آن‌ها تعیین می‌شود. پرداخت حق بیمه برای تأمین اجتماعی نیز با درگاه‌های پرداخت آنلاین انجام می‌گیرد.

 

مراحل تنظیم لیست بیمه به صورت اینترنتی

برای ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارمندان، باید روندی که در ادامه ذکر می‌کنیم، طی شود. این کار معمولا توسط پشتیبانی واحد مالی در هر شرکت انجام می‌گیرد. شرکت‌هایی که تعداد بیمه‌شدگان بیشتری دارند و بیمه آن‌ها را سر موعد پرداخت می‌کنند، مشمول دریافت تخفیف از شرکت بیمه می‌شوند. این تخفیف ممکن است به صورت نقدی یا نفری باشد.

 

ثبت مشخصات موسسه و شرکت

برای تهیه لیست بیمه، ابتدا باید وارد نرم‌افزارهای تنظیم لیست شوید. در این نرم‌افزار اولین اطلاعاتی که باید ثبت شود، مربوط به شرکت و مشخصات آن است.

اطلاعاتی مانند کد کارگاه، نام کارفرما، نام شرکت، نرخ حق بیمه، آدرس شرکت و … را وارد کنید.

اگر شرکت پیمانکاری است، باید بخش ردیف پیمان را هم پر کنید. در این قسمت نرخ حق بیمه الزامی نیست و توسط اداره بیمه کنترل می‌شود.

 

ثبت مشخصات کارکنان شرکت

برای تنظیم لیست بیمه کارمندان، ابتدا باید مشخصات آن‌ها را در نرم‌افزار بیمه وارد کنید. بخشی به نام اطلاعات پایه در نرم‌افزارهای بیمه وجود دارد که با کلیک روی آن‌ها فرم مشخصات کارکنان در دسترس‌تان قرار می‌گیرد.

به ترتیب کارمندان را وارد لیست کنید و بعد از تکمیل اطلاعات یک نفر، با کلیک روی گزینه جدید، نفر بعدی را وارد کنید.

مشخصاتی که در این بخش، برای لیست بیمه باید وارد کنید، شامل مواردی مانند مشخصات شناسنامه‌ای کارمند، شماره بیمه، کد کارمند یا شماره پرسنلی و … است.

پس از وارد کردن مشخصات با زدن گزینه ثبت، اطلاعات کارمند در فرم ثبت می‌شود. نرم‌افزارهای مربوط به بیمه، می‌توانند ایرادات احتمالی را تشخیص دهند و در این صورت خطای موجود را به شما اطلاع دهند. به عنوان مثال، اگر کد ملی دارای ارقام و تعداد صحیح نباشد، اطلاعات ثبت نمی‌شود و خطا به شما اعلام می‌شود تا آن را برطرف کنید.

 

لیست بیمه

ثبت لیست بیمه ماهانه برای کارمندان

اکنون اطلاعات کارمندان شما در فرم ثبت شده است و باید میزان حق بیمه را برای هر نفر در لیست وارد کنید. ارسال لیست حقوق توسط امور مالی در این بخش اهمیت دارد. علاوه بر تنظیم اطلاعات هویتی هر کارمند، باید با ارسال لیست حقوق برای اداره بیمه، به آن‌ها اطلاع دهید که برای کارمندان خود چه مقدار دستمزد پرداخت می‌کنید.

دستمزد هر کارمند در هر شرکتی متفاوت است و باید وضعیت و ردیف شغلی هر کس نیز مشخص شود.

برخی از شرکت‌های بیمه، بازرس خود را به صورت دوره‌ای به شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌فرستند و این اطلاعات را بررسی می‌کنند. بنابراین از صحت اطلاعات وارد شده در لیست بیمه، اطمینان پیدا کنید.

 

تنظیم لیست بیمه کارمندان

لیست بیمه کارمندان را باید در نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی، تنظیم و بررسی کنید. در نرم‌افزار روی لیست ماهانه در بخش عملیات، کلیک کنید. صفحه‌ای برایتان باز می‌شود. روی بخش جدید کلیک کنید و اطلاعاتی که مورد نیاز است به صورت دقیق در این قسمت وارد کنید.

اطلاعات وارد شده را بررسی کنید و سپس روی گزینه «ثبت» کلیک کنید تا ثبت نهایی انجام شود.

 

ثبت ریز کارکرد برای کارمندان شرکت

برای ثبت این قسمت، باید روی گزینه ریز کارکرد کلیک کنید. توجه داشته باشید که برای هر فرد بیمه‌شده، ریز کارکرد به صورت جداگانه ثبت می‌شود و در آن اطلاعاتی مانند مرخصی‌ها، استراحت‌های پزشکی، دستمزد ثابت، اضافه‌کاری و … مشخص می‌شود. این لیست از لیست ماهانه جدا است و با آن فرق دارد.

در گزینه ریز کارکرد، مشخصات را وارد می‌کنید و اطلاعات خواسته شده را در فرم ثبت می‌کنید.

 

ارسال لیست بیمه برای شرکت بیمه

اکنون باید فایل نهایی لیست بیمه را آماده کنید و آن را برای شرکت بیمه بفرستید. اگر تمام اطلاعات مورد نیاز برای شرکت و کارمندان را در فرم وارد کردید، باید روی گزینه تهیه دیسکت کلیک کنید.

اکنون می‌توانید اطلاعاتی را که ثبت کردید، به صورت یک فایل پی‌دی‌اف از نرم‌افزار دریافت کنید. این فایل را در آدرس مشخصی روی سیستم خود ذخیره ‌کنید.

کاری که باید انجام دهید، ارسال لیست بیمه کارمندان برای اداره بیمه است و در نهایت فیش حق بیمه پس از بررسی توسط بیمه، برای شما تعیین و ارسال می‌شود. مبلغی را که توسط اداره بیمه ارائه شده است، بررسی کنید و در صورت کامل بودن فرم، اقدام به پرداخت آن کنید.

دقت داشته باشید که ارسال فرم، دریافت حق بیمه تعیین شده و پرداخت، همگی می‌تواند به صورت اینترنتی انجام شود. بنابراین صاحبان مشاغل و مدیران به مراتب راحت‌تر از گذشته می‌توانند این کار را انجام دهند.

 

نکاتی که هنگام تکمیل لیست بیمه، باید در نظر داشته باشید

تنظیم لیست بیمه یکی از وظایف مهم در هر شرکتی است و اخلال در آن، مشکلات حقوقی را برای شرکت به همراه دارد. پشتیبانی واحد مالی، وظیفه دارد این کار را پیگیری کند و نسبت به آن حساسیت داشته باشد.

توجه به نکات زیر باعث می‌شود تا کارفرمایان و کارمندان از مزایای تأمین اجتماعی، برخوردار شوند و مشمول جریمه بیمه نشوند.

 • کارفرمایان وظیفه دارند، ارسال لیست حقوق و بیمه کارگران و افراد شاغل در کارگاه خود را برای هر ماه تا پایان ماه شمسی بعد به سازمان تأمین اجتماعی تحویل دهند. در صورتی که این کار انجام نشود و در روند ارسال لیست بیمه، تأخیر داشته باشند، 10 درصد از مبلغ بیمه ماه به عنوان جریمه برای شرکت در نظر گرفته می‌شود.
 • تاریخ دقیق اخراج یا استخدام کارمندان باید در فرم اطلاعات وارد شود.
 • لیست ارسال شده برای اداره بیمه باید کامل و شامل تمام نفرات شاغل باشد. بازرسان سازمان بیمه این موارد را بررسی می‌کنند و در صورت وجود تناقص بین اطلاعات وارد شده و واقعی، شرکت جریمه و در مواردی پلمپ می‌شود.
 • اگر آخرین روز مهلت ارسال برای لیست و اطلاعات بیمه شدگان، روز تعطیل باشد، اولین روز کاری بعد از تعطیلات رسمی برای این کار در نظر گرفته می‌شود.
 • برای دریافت نرم‌افزار بیمه، کارفرما یا نماینده او باید به سایت سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کند و نرم‌افزار را با ارسال اطلاعات کارگاه، دریافت و نصب کند. در این صورت تمام مراحل به صورت غیرحضوری قابل انجام است.
 • امکان تقسیط بدهی بیمه توسط کارفرما نیز وجود دارد و اقساط باید در زمان مقرر پرداخت شود.
 • برخی از کارگاه‌ها به علت خوش حسابی و داشتن شرایط خاص، تا حد مشخصی معافیت بیمه دریافت می‌کنند. کارگاه‌هایی که معافیت تا 5 نفر را دارند، برای ارسال لیست بیمه تا 2 ماه بعد، فرصت دارند.

پیشنهاد میکنیم مقاله قانون چک را نیز مطالعه نمایید.

 

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

قانون چک

 

در این مقاله شرکت حسابداری تیوان قصد دارد شما خوبان را با قانون چک آشنا کند.

 

مبادله و تجارت در دنیای امروز به قدری گسترش یافته است که اقتصاد دنیا بدون آن دیگر نمی‌تواند ادامه دهد؛ اما همه داد و ستدها در دنیا مستلزم پرداخت هزینه است. در گذشته پرداخت‌ها کالا به کالا بود و بعد از آن طلا و پول جای آن را گرفت.

در دنیای امروز سیستم بانک‌داری ابزاری را در اختیار عموم قرار داده است که بتوانند پرداخت‌های خود را در تاریخ و به میزانی که نیاز دارند تعیین کنند.

چک برای همه اهالی کسب‌وکار و … به خوبی شناخته شده است، اما دانستن قانون چک برای استفاده کنندگان از آن الزامی است؛ به همین دلیل در ادامه همین مقاله قصد داریم تا قانون چک را به طور کامل توضیح دهیم.

چک چیست؟

تعریف عامیانه چک می‌گوید از طریق آن می‌توانید مبالغی را که در حساب خود دارید برداشت کنید یا برای دیگران حواله کنید. اما خوب تعریف قانونی آن در ماده ۳۱۰ تجارت به این شکل آمده است چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

اما به زبان ساده‌تر چک یک سند است که بانک برای تحویل پول و دیگر اعتبارات در دسترس صاحب حساب می‌گذارد؛ صاحب حساب می‌تواند از طریق چک وجوهی را به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر انتقال دهد. گفتنی است که مالک حساب باید شرایط دریافت دسته چک را داشته باشد.

توجه داشته باشید که همیشه باید شخص ثالث یا همان جایی که چک بر او حواله شده است بانک باشد؛ در تعریف قانونی بالا شخص ثالث همان محال علیه است.

زیرا چک‌هایی که از طرف موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر شود مانند قانون چک شامل پشتیبانی قانونی نمی‌شود.

 

انواع چک بانکی

چک‌ها در انواع مختلف توسط بانک‌ها برای صاحبان حساب‌ها صادر می‌شود که دارندگان کسب‌وکار با توجه به نیاز خود می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. لازم به ذکر است که قانون چک برای هرکدام از چک‌ها متفاوت است.

 • چکی که توسط شخص صادر شود
 • چکی که توسط بانک صادر شود

۱. چکی که به وسیله صاحب حساب صادر شود

چک‌هایی که توسط صاحب حساب صادر می‌شود به دو شکل است.

چک عادی

این نوع چک مرسوم‌ترین چک در بین صاحبان حساب‌ها است، که صاحب چک از موجودی که در حساب خود دارد در وجه یک شخص یا حامل مبلغی را صادر می‌کند.

چک تأیید شده

چک گواهی شده نام دیگر چک تأیید شده است؛ که تنها تفاوت آن با چک عادی تأیید پرداخت توسط بانک صادر کننده است.

یعنی اگر حتی در حساب شخص صادر کننده چک پولی نباشد، بانک پرداخت مبلغ چک را انجام می‌دهد.

۲. چک صادر شده توسط بانک

اما در قانون چک نوع دیگری از چک هم وجود دارد، که شخص صادر کننده آن نیست. در قانون تجارت بالا بودن امنیت پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است.

این دسته از چک‌ها دارای امنیت بالایی هستند و نقد شدن آن‌ها قطعی و تضمین شده است.

چک بین بانکی که رمزدار است

برای استفاده از این چک صاحب حساب باید به بانک درخواست صدور آن را بدهد. همان‌طور که از اسم این چک مشخص است به صورت رمزدار توسط بانک تهیه شده و برای بانک‌های دیگر صادر می‌شود.

گفتنی است فردی که چک در وجه او صادر شده نمی‌تواند مبلغ چک را به صورت نقد دریافت کند و باید مبلغ مورد نظر را به حساب خود در هر بانکی که می‌خواهد واریز کند؛ لازم به ذکر است حساب فرد گیرنده وجه درون چک ثبت می‌شود.

البته صدور این نوع چک در وجه حامل در قانون چک غیر ممکن است و شما نمی‌توانید این چک را به شخص دیگری واگذار کنید.

چک تضمین شده رمزدار

این چک به وسیله بانک و به درخواست صاحب حساب صادر می‌شود. در قانون چک فردی که چک تضمین شده را دریافت کرده است شامل تضمین دریافت وجه از بانک می‌شود.

حتی اگر موجودی حساب کافی هم نباشد بانک مبلغ مورد نظر را به دارنده چک پرداخت می‌کند.

تفاوت این چک با چک تأیید شده این است که صادر  کننده آن بانک است در حالی که صادر کننده چک تأیید شده صاحب حساب است. در قانون تجارت برگشت چک تضمین شده رمزدار غیر ممکن است و مانند پول نقد به شمار می‌رود.

 

چک مسافرتی

نام دیگر آن تراول چک است که یک جایگزین مناسب برای پول نقد است. این چک توسط بانک صادر می‌شود و در همه شعب بانک یا توسط نمایندگان آن وصول می‌شود.

 

قانون چک

برگشت چک

فردی که چک را صادر می‌کند باید طبق تاریخ چک، مبلغ مورد نظر را در حساب بانکی خود داشته باشد.

در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد که در قانون چک شامل مجازات می‌شود. در چنین شرایطی بانک چک را برگشت می‌زند و سند حسابداری برگشت چک را به دارنده چک می‌دهد. در موارد زیر می‌توانید عمل برگشت چک را انجام دهید.

 • حساب خالی است یا این‌که مبلغ مورد نظر را ندارد.
 • صاحب حساب دستور پرداخت نکردن وجه را به بانک داده باشد.
 • چک به صورت اشتباه تنظیم شده باشد. یعنی مندرجات آن هم‌خوانی نداشته باشد، خط خوردگی داشته باشد و …
 • چکی که از یک حساب مسدود صادر شده باشد وصول نمی‌شود.

 

برگشت چک شامل چه مجاراتی می‌شود؟

به چکی که برگشت خورده باشد بلا محل گفته می‌شود و طبق ماده ۷ قانون چک شامل جرایم زیر می‌شود.

 • در صورتی که مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.
 • اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس در پی دارد.
 • مبلغ چک بیشتر از ۵۰ میلیون ریال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است.

تبصره: توجه داشته باشید که این مجازات‌ها در صورتی اجرا می‌شوند که اثبات شود، برگشت چک بابت کسب مال نامشروع نبوده است.

در غیر این صورت قانون چک مجازات بیشتری را برای صادر کننده چک بلامحل در نظر گرفته است.

تعاریف دیگر در قانون چک

بارها شده است که اصطلاحاتی را در امور بانکی و به خصوص قانون چک شنیده‌ایم که معنی و کاربرد آن‌ها را نمی‌دانیم. در ادامه تعدادی از آن‌ها را برای شما عنوان می‌کنیم.

۱. حقیقی بودن یا حقوقی بودن صادر کننده چک یعنی چه؟

در صورتی که شخص حقیقی  صادر کننده چک باشد قابل تعقیب است.

اما در صورتی که صادر کننده چک حقوقی باشد یعنی شخص نیست و شخص حقوقی صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست و باید از راه‌های توقیف اموال اقدام به وصول چک کنید.

به عنوان مثال افراد عادی شخص حقیقی و در صورتی که یک شرکت صادر کننده چک باشد شخص حقوقی گفته می‌شود.

۲. تطابق امضا چیست؟

امضاء فرد صادر کننده چک با امضاء او در بانک تطابق داده می‌شود و در صورتی که دو امضاء تطابق نداشته باشد چک وصول نمی‌شود.

۳. اعتبار چک تا چه میزان است؟

در صورتی که چک صادر شده تا ۶ ماه بعد از تاریخ آن به بانک برده نشود دیگر صادر کننده آن قابل پیگیری قانونی نیست.

۴. چک سفید امضا چیست؟

برخی از افراد اقدام به صدور چک سفید امضا می‌کنند. یعنی چک را امضا کرده و جای مبلغ را خالی می‌گذارند. قانون چک می‌گوید که این سند شامل کیفر نمی‌شود.

۵. چک در وجه حامل یعنی چه؟

یعنی هر کسی که دارنده چک باشد، صاحب آن محسوب می‌شود و می‌تواند اقدام به وصول آن کند.

 

 

اگر از مطالعه این مقاله رضایت داشته اید توصیه می کنیم مقاله دادرسی مالیاتی چیست را نیز مطالعه نمایید.

 

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم

موسسه حسابداری

 

 

دراین مقاله موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان سعی دارد تا شما بزرگواران را با این مساله که یک موسسه حسابداری خوب چه ویژگی هایی دارد و چه خدماتی ارائه می کند ، آشنا نماید.

 

اهمیت حسابدار :

 

امروزه بر کسی پوشیده نیست که وجود حسابدار حرفه ای و مجرب و آشنا به قوانین مالیاتی نعمت بزرگیست که همه واحد های اقتصادی از آن بهره مند نیستند.

چنین حسابداری می تواند خیال شرکت ها و سایر مشاغل را از بابت تمامی عملیات ثبت و ضبط گزارشات مالی آسوده کند، همچنین مدیران می توانند با اتکا به گزارشات حسابداری از واحد مالی خود نقاط ضعف و قوت شرکت خود را یافته و برای ترمیم نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت تصمیمات درستی بگیرند.

با انجام دقیق و اصولی پروسه های حسابداری از بسیاری از هزینه های تحمیلی به صاحبین کسب و کار نیز جلوگیری می شود.

به عنوان مثال اگر عملیات حسابداری درست و به موقع انجام گیرد و همچنین با توجه به قوانین و مقررات مالیات های مستقیم رفتار گردد، واحد های اقتصادی از پرداخت های سنگین مالیات بی نیاز شده و مبالغ حداقلی را پرداخت خواهند کرد.

البته باید گفت حسابدارانی که هم در امور حسابداری تجربه و دانش کافی را داشته باشند و هم به قوانین مالیاتی اشراف کامل داشته باشند بسیار کم هستند.

از این رو پیشنهاد میگردد از کمک موسسه های حسابداری و مالیاتی قابل اطمینان استفاده کنید تا دچار مشکلات مالی و مالیاتی نگردید، از بسیاری از هزینه های آتی پیشگیری نمایید.

همچنین باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که هزینه کمک گرفتن از مشاوره ها و خدمات موسسه حسابداری از هزینه های داشتن یک تیم حسابداری و کارشناس مالیاتی بسیار کمتر خواهد بود از این رو به صرفه  نیز خواهد شد.

 

ویژگی های یک موسسه حسابداری خوب و کارآمد :

 

یک شرکت حسابداری می تواند با ارائه کلیه خدمات مالی و مالیاتی ، صاحبین کسب و کار را در این امور یاری کند.

علاوه بر انجام پروژه های حسابداری و مالیاتی ، شرکت های حسابداری می توانند در زمینه مشاوره نیز به کمک شما بیایند و اطلاعات و راهکار های عملی و مفید به شما ارائه کنند.

شرکت حسابداری با تکیه بر تجارب، دانش و تخصص خود می تواند حتی بهتر از خود شما ایرادات زمینه فعالیتتان را پیدا و نحوه برطرف کردن آنرا ارائه دهد.

برای انتخاب بهترین موسسه حسابداری باید تحقیق کنید ، همچنین در مورد نوع خدماتی که به شما ارائه می دهند اطمینان حاصل کنید.

حتما از دفتر آن موسسه حسابداری دیدن کنید ، شرکت های حسابداری قابل اطمینان از بستن قرار داد های اصولی سر باز نمی زنند و مقدمات ایجاد اعتماد دو طرفه را ایجاد می کنند.

در مورد نحوه پرداختی ها و دستمزد ها هم حتما همه چیز را در قرارداد مشخص کنید تا در آینده به مشکل بر نخورید.

میزان دستمزد شرکت های حسابداری بسته به نوع خدمات و کیفیت کار می تواند کمی متغیر باشد ولی نه به مقدار زیاد ، اگر دیدید هزینه در خواستی از شما به شکل نا متعارفی بالاست لازم است کمی شک کنید.

البته تمام موارد ذکر شده فقط برای احتیاط بوده ، اگر نه یک موسسه حسابداری خوب تمام مواردی که ذکر شد را خود رعایت می کند.

موسسه حسابداری

موسسات حسابداری باید ویژگی هایی داشته باشند از جمله:

 

 • متعهد به اخلاق کاری: به این معنی که نسبت به مسئولیتی که پذیرفته بهترین خدمات را در زمان ذکر شده در قرارداد ارائه دهد ، انتقاد پذیر و پاسخگو باشد. و به این شعار وفادار باشد ( همیشه حق با مشتریست ).

 

 • جزئیات گرا: هر شرکت حسابداری به طور خاص آموزش دیده است تا هنگام تجزیه و تحلیل سلامت مالی ، کلیه فاکتورها را مورد توجه قرار دهد و قادر است تشخیص دهد که روش ها و رویکردهای تجاری ممکن است مقرون به صرفه باشد یا خیر ، در تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری ، توجه به جزئیات از کارهای  روزمره یک شرکت حسابداری است. این جزئیات نتنها از شرکت حسابداری ، بلکه از حیطه حسابداری به طور کلی قابل تفکیک نیست. شرکت حسابداری خوب نه تنها باید درحرفه  روزانه خود به داده های سخت ، ارقام ، آمارها و مستندات توجه داشته باشد ، بلکه باید به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود سریع عمل کند. اینجاست که مهارتهای عالی سازمانی اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

 

 • خلاقیت : یک موسسه حسابداری خوب باید بتواند به پشتوانه تجربه و دانشی که دارد راهکار های برون رفت از مشکلات مالی و مالیاتی را به مدیران کسب و کار ارائه کند، از آنجایی که این مشکلات به شکل خارقالعاده ای متنوع هستند ، میبایست با خلاقیت و نوآوری این مشکلات را تجزیه و تحلیل و راهکار مناسب برای همان بحران خاص را ارائه دهد.

 

 • بروز بودن: می دانیم که قوانین مالی و مالیاتی هر از چند گاهی دستخوش تغییراتی می گردند ، یک شرکت حسابداری خوب باید بتواند به سرعت روند های کاری خود را متناسب با تغییرات حاصل شده بروز نماید.

 

 

 

انواع موسسه حسابداری :

 

 • شرکت حسابداری نوع اول ( مشاوره ): این نوع موسسات به مشاوره موردی مالی و مالیاتی همچنین انجام امور حسابرسی و دادرسی مالیاتی می پردازند. این نوع از موسسات برای شرکت هایی مفید است که تیم حسابداری کاملی دارند و فقط به مشاوره در موارد فوق نیازمند هستند.
 • شرکت حسابداری نوع دوم ( نظارت مستمر ): این نوع شرکتها به صورت مستمر به نظارت بر امور جاری مالی شرکتها فعالیت دارند، اسناد و صورت های مالی را زیر نظر می گیرند و در زمان مقرر سالیانه امور مربوط به اظهارنامه و مالیات را نیز انجام می دهند. لازم به ذکر است که این موسسات توانایی ارائه مشاوره موردی نیز به صاحبین کسب و کار را دارند.
 • شرکت حسابداری نوع سوم ( ارائه همه خدمات حسابداری ) : علاوه بر موارد فوق این شرکتها توانایی انجام و اجرای کلیه خدمات حسابداری به صورت صفر تا صد را دارا می باشند. این خدمات می تواند به شکل حضوری ( اعزام نیرو ) یا به صورت آنلاین ( غیر حضوری ) و یا تلفیقی از هر دو باشد.

 

توصیه می کنیم مقاله حسابداری آنلاین را حتما مطالعه نمایید.

 

 

خدماتی که یک موسسه حسابداری خوب ارائه می کند:

 

شرکت های حسابداری خدمات گوناگون و متنوعی را می توانند ارائه دهند اما مهم تر از کمیت خدمات ، کیفیت ارائه آن است به نحوی که کارفرما با خیالی آسوده بتواند امور مالی و مالیاتی کسب و کار خود را برونسپاری نماید.

خدمات باید با کیفیت عالی و در زمان مقرر ارائه گردند تا رضایت کامل کارفرما حصول گردد.

 

 

موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان چه خدماتی ارائه می کند؟

 

 • مشاوره و خدمات حسابداری
 • مشاوره مالیاتی
 • انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
 • تنظیم لوایح دفاعیه ( لایحه نویسی ) ، تعدیل مالیات ، حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی و …
 • انجام کلیه امور حسابداری به صورت آنلاین ( غیر حضوری )
 • اعزام نیروی حسابدار
 • تهیه اظهار نامه های مالیاتی و گزارشات خرید و فروش فصلی ( معاملات فصلی ) ماده 169 مکرر
 • ارسال لیست حقوق و دستمزد به اداره مالیات و بیمه
 • کنترل اسناد حسابداری و پشتیبانی واحد مالی به صورت آنلاین یا حضوری
 • ثبت اسناد حسابداری
 • راه اندازی سیستم مالی ، طراحی کدینگ حسابداری و انبار
 • تحریر دفاتر قانونی و آماده سازی مستندات اظهارنامه
 • تشکیل پرونده مالیات عملکرد و ارزش افزوده
 • اخذ کد اقتصادی و پلمپ دفاتر
 • گزارشات هفتگی و ماهانه خدمات حسابداری
 • و کلیه امور مرتبط با حسابداری و مالیات

 

 

اگر از این مقاله رضایت داشته اید پیشنهاد می کنیم مقاله مشاوره مالیاتی چیست را نیز مطالعه نمایید.

 

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

ارتباط با کارشناس تیوان