پلمپ دفاتر قانونی

folder_openآموزش حسابداری
commentبدون دیدگاه
پلمپ دفاتر

شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان دراین مقاله به بررسی پلمپ دفاتر قانونی (تجاری) که یکی از مهمترین عملیات در پایان سال مالی شرکت ها است می پردازد؛ و درادامه توضیحاتی در خصوص زمان اخذ دفاتر، مدارک مورد نیاز، عوامل رد شدن دفاتر پلمپ، شیوه اخذ پلمپ دفاترقانونی ازطریق سامانه اداره ثبت شرکت ها و همچنین مواردی که در صورت عدم ارائه دفاتر پلمپ شده به اداره دارایی صورت می گیرد، ارائه داده خواهد شد.

اولین اقدامی که برای درخواست پلمپ دفاتر نیاز است مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها بخش پلمپ دفاتر قانونی است.برای پیگیری های بعدی نیز به همین سامانه مراجعه می کنیم.

پلمپ دفاتر برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی طبق ماده 6 قانون تجارت صورت می پذیرد. این دفاتربراساس کاربرد به صورت برگه های 50، 100، 150 و یا بیشتر برحسب نیازشرکت یا موسسه ارائه می شوند.

تمام دفاتری که از طرف وزارت دادگستری اعلام می شود باید پلمب شوند، در غیراین صورت شرکت، مشمول جریمه معادل 20 درصد مالیات خواهد شد و اگر دفاتر پلمب شده توسط ممیزان اداره دارایی رد شود مشمول جریمه معادل 10درصد مالیات می شود.

برای اخذ دفاتر پلمپ شده هرسال، باید قبل از سال مالی جدید اقدام به دریافت نماییم.

اشخاص و شرکت هایی که فعالیتی انجام نمی دهند باید دفاتر خود را به صورت سفید و نا نوشته ارائه دهند. وهمچنین ملزم هستند تا این دفاتر را در زمان قانونی مذکور دریافت و در زمان رسیدگی واحد مالیاتی باید دفاتر را به اداره مالیات ارائه دهند.

مراحل هشتگانه اخذ پلمپ دفاترقانونی شامل موارد زیراست:

شیوه اخذ پلمپ دفاتر قانونی ازطریق سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی اینترنتی ذیل است:

www.irsherkat.ssaa.ir

چنانچه بخواهید شخصاً پلمپ دفاترخود را دریافت نمایید به آدرس اینترنتی ذکرشده مراجعه نموده، درغیراینصورت میتوانید کلیه امور مربوط به پلمپ (پلمب) دفاتر قانونی خود را به شرکت حسابداری ومالیاتی تیوان بسپارید.

مرحله اول: اطلاعات متقاضی یعنی اگر دفاتر برای اشخاص باشد، گزینه “حقیقی” را انتخاب می کنیم واگربرای شرکت ها باشد گزینه “شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها” را انتخاب می کنیم.

تقویم شمسی یا میلادی را طبق اساسنامه شرکت انتخاب می کنیم. اکثراشخاص و شرکت ها تقویم مالی خود را به صورت شمسی تعریف میکنند؛ مگراینکه مراودات خارجی داشته باشند.

سال مالی مورد نظر را انتخاب، سپس شروع ماه مالی و روز مالی را انتخاب نمایید.

مرحله دوم: اطلاعات شخص حقوقی، این مرحله درصورتی است که فرد متقاضی در مرحله قبل نوع شخص را حقوقی انتخاب کرده باشد فعال می شود. به این منظور اطلاعات بارگذاری شده توسط سامانه را باید متقاضی تایید نماید.هنگام اعلام آدرس پستی دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه دفاتر پلمپ به آدرس ذکرشده ارسال می گردد.

مرحله سوم: اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ یعنی شخصی که اظهارنامه پلمپ دفاتر را امضا می کند، ذکرشود. اطلاعات این شخص باید مطابق با سازمان ثبت احوال کشورباشد.

مرحله چهارم: هیئت مدیره شرکت / موسسه دراین مرحله باید اطلاعات مربوط به هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیب وارد نمایید و برای هرکدام از اعضا باید دکمه “ثبت اطلاعات شخص” را کلیک نمایید.

مرحله پنجم: سمت هیئت مدیره شرکت / موسسه در این مرحله اعضای وارد شده در مرحله قبل را به ترتیب انتخاب، سمت و اطلاعات مربوط به هرشخص را تعیین می نماییم؛ ودرانتها باید دکمه “ثبت سمت شخص” را کلیک نمایید. اگرهریک از اعضا دارای چندین سمت باشند، باید به ازای هرسمت، یکبارانتخاب شود.

مرحله ششم: دفترمورد تقاضا به این منظور است که کاربر باید تعداد دفتر، نوع آن و تعداد برگه های مورد نیاز شرکت یا موسسه را مشخص نماید و درادامه با کلیک روی گزینه “ذخیره دفترمورد تقاضا” درخواست خود را در سامانه ثبت کند. نکته مورد توجه در این مرحله این است که شما ملزم هستید که هردو دفترقانونی یعنی دفترروزنامه و دفترکل را انتخاب نمایید.

مرحله هفتم: تایید صحت اطلاعات درصورتی که شش مرحله قبل را به درستی انجام داده باشید؛ اظهارنامه پلمپ به شما نمایش داده می شود که درصورت تایید، گزینه مورد نظررا انتخاب و درنهایت دکمه “پذیرش نهایی” را کلیک نمایید.

مرحله هشتم: تحویل مدارک به اداره پست دراین مرحله متقاضی باید مدارک لازم که درمرحله قبل نمایش داده شد را فراهم نماید. رسید پذیرش درخواست پلمپ دفاترقانونی را چاپ نماید و با دردست داشتن کلیه مدارک مذکوربه اداره پست مراجعه و پاکت مخصوص پلمپ را درخواست نماید. اظهارنامه ومدارک پلمپ دفاتررا داخل پاکت قراردهید، رسید پذیرش را روی آن بچسبانید و بسته را به مامورپست تحویل دهید. رسید پستی را ازمامورپست دریافت کرده، ودوباره به سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد شده وبه قسمت پیگیری درخواست وارد شوید. قسمت بارکد پستی و تاریخ تحویل مدارک به پست را تکمیل نمایید.

هزینه پلمپ دفاتر قانونی چقدر است؟

پس ازاین پیامکی مبنی برپرداخت هزینه پلمپ را دریافت می کنید، پس ازاینکه پرداخت هزینه شما تایید شد، روال ارسال دفاتر پلمپ صورت می پذیرد وشما کافیست منتظر باشید تا دفاتر پلمپ به دستتان برسد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقیقی شامل موارد زیر است:

– اصل اظهارنامه پلمپ، مهرو امضاء شده دریافتی از سامانه

– تصویر کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

– تصویر شناسنامه متقاضی پلمپ دفاتر

– تصویر پروانه کسب یا مجوز فعالیت

– فرم تکمیل شده اظهارنامه

مدارک مورد نیاز جهت ارائه دفاتر پلمپ اشخاص حقوقی نیز شامل موارد زیراست:

– تصویرکارت ملی مدیرعامل

– اصل اظهارنامه پلمپ، مهروامضاء شده دریافتی از سامانه

– تصویر آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی

– اصل یا تصویر وکالتنامه و یا معرفی نامه در خصوص اشخاص حقوقی دولتی

بعد از تکمیل مدارک، موسسه باید ظرف حداکثر 20 روز دفاتر پلمپ شده را اخذ نماید.

شرکت های تازه تاسیس حداکثر دو ماه بعد از تاسیس مهلت دارند تا دفاتر پلمپ را از اداره دارایی اخذ نمایند.

عوامل رد شدن دفاتر پلمپ شامل موارد ذکرشده است:

– دفاتراز حالت پلمپ خارج شود؛

– فعالیت های مالی به صورت دقیق ثبت نشود؛

– ثبت معاملات در حاشیه صفحه ویا بین سطرها

– دارای قلم خوردگی، خراشیدگی یا استفاده از مواد شیمیایی وجوهرهای شیمیایی

– دفاتربا مداد نوشته شده باشد؛

– اشتباهات ثبت شده اصلاح نگردد؛

– ثبت معاملات برحسب تاریخ وقوع آنها نباشد؛

– حسابهای نقدی و بانکی به صورت بستانکار نشان داده شود؛

– درصورت وجود شعب، خلاصه فعالیت های مالی ثبت نشود؛

– دفاتری که از سال های قبل خالی باشد مورد استفاده قرارگیرد؛

– درصورتی که دفتر مفقود شود، به تقصیر صاحب دفتر

– درصورتی که شرکت برای ثبت فعالیت های خود از نرم افزاراستفاده می کند، آیین نامه و دستورالعمل کار با نرم افزار در دفاترثبت نشده باشد.

موارد رد شدن دفاترپلمپ شده طبق ماده 20 آیین نامه نحوه تنظیم، تحریرو نگه داری دفاتر صورت می پذیرد.

صاحبان دفاترپلمپ درحفظ ونگهداری دفاتر قانونی باید نهایت دقت را باید داشته باشند. درصورتی که به دلیلی دفاتر مفقود یا ازبین

رود، باید ظرف مدت 30 روز، دفاترجدید تهیه وکلیه معاملات مالی درآن وارد نمایید.

عواقب عدم ارائه دفاتر پلمپ شامل موارد ذیل است:

– شرکت های بین المللی برای دریافت کارت بازرگانی

– دریافت مفاصا حساب و کد اقتصادی

– برای ارائه اظهارنامه مالیاتی با مشکل مواجه می شوند؛

– باعث علی الراس شدن شرکت می شود.

به طور کلی اصطلاح پلمپ دفاتر قانونی یعنی شماره گذاری، درج تاریخ و مهرکردن دفاتر مالیاتی مانند دفتر روزنامه و دفتر کل است. این دفاتر نباید دارای حاشیه نویسی، خط خوردگی و ردیف یا صفحات خالی(سفید) باشند.

سایر خدمات مالیاتی و خدمات حسابداری ارائه شده توسط این موسسه را بخوانید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پلمپ دفاتر قانونی و یا انجام پلمپ دفاتر میتوانید با شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان تماس حاصل فرمایید.

شماره های تماس:

021-66913667 و 09127926849

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست